ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 237 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2539

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๓๗

ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๙

                  

                          อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงวางระเบียบว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๓๗ ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๙”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงมี ๓ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย

ประเภทที่ ๒ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ

ประเภทที่ ๓ อุตสาหกรรม

ข้อ ๕  ประเภทที่พักอาศัย ได้แก่ การใช้น้ำของสถานที่หรือมีสภาพการใช้น้ำ ดังนี้

๕.๑ บ้านพักเพื่อการพักอาศัยทั้งของเอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว อาคารแถวทั้งที่เป็นไม้และคอนกรีต ทาวเฮ้าส์ อาคารชุด ที่แบ่งเป็นหน่วยเพื่อการพักอาศัย แฟลต อพาตเมนต์ หอพัก

๕.๒ วัด หรือสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา

๕.๓ มูลนิธิ หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมโดยไม่หวังกำไร

๕.๔ โรงเรียนทั้งของเอกชนและรัฐบาล ที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ แต่ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๕.๕ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐบาล

                           ๕.๖ สถานที่ค้าขาย หรือประกอบการหรือรับจ้างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งของที่ขายราคาไม่สูงนัก และมีจำนวนน้อย โดยดำเนินการเองไม่ได้จ้างหรือให้ผู้อื่นเช่าดำเนินการ เช่น ขายกล้วยแขก ขายข้าวเม่าทอด ขายปลาท่องโก๋ ขายขนมทอดต่างๆ ขายขนมครก ขายลูกชิ้นทอด ไก่ทอด หมูทอด ขายลูกชิ้นปิ้ง ปลาหมึกปิ้ง ไก่ปิ้ง หมูปิ้ง หอยปิ้ง กล้วยปิ้ง ขายน้ำแข็งใส หรือน้ำแข็งใส่น้ำหวาน ขายลูกกวาดต่างๆ แบบใส่ขวดหรือโหลจำนวนเล็กน้อย ขายบุหรี่ แบบขายปลีกเป็นซองหรือมวน ขายเหล้ายาดองแบบขายปลีก ขายกาแฟ เครื่องดื่มเล็กๆ น้อยๆ ขายของเล่นเด็กเล่นราคาถูก ขายขนมหวานเป็นถาดหรือเป็นหม้อ ขายผลไม้ตามฤดูกาลไม่ต่อเนื่องทุกวัน ขายหมาก พลู ปูนกินกับหมาก ขายหนังสือพิมพ์ หรือล็อตเตอรี่ แบบขายปลีกเป็นแผงหน้าอาคารที่พักอาศัย รับบัดกรี เชื่อมโลหะเล็กๆ น้อยๆ ซ่อมนาฬิกาแบบตั้งโต๊ะทำงานเพียงโต๊ะเดียว เย็บเสื้อโหล เย็บมุ้ง มีจักรไม่เกิน ๒ คัน ซ่อมรองเท้า รับปะชุนเสื้อผ้ามีจักรไม่เกิน ๒ คัน รับซ่อมหรือปะยางจักรยานและจักรยานยนต์ รับซื้อขายของเก่าแบบใช้รถถีบหรือรถเข็น รับตัดผมสุภาพบุรุษมีโต๊ะตัดผมเพียงโต๊ะเดียว รับเจียระไนพลอยในที่พักอาศัย แบบตั้งโต๊ะทำงานเพียงโต๊ะเดียว รับจ้างเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำกันภายในครอบครัวไม่เกิน ๓ คน เช่น พับถุงกระดาษ พับกระดาษโฆษณา พับกระดาษกงเต็ก พับหมวก อัดพลอย เป็นต้น

ข้อ ๖  ประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ได้แก่ การใช้น้ำของสถานที่หรือมีสภาพการใช้น้ำดังนี้

๖.๑ สถานที่ทำการของรัฐบาล สถานที่ทำการของรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ สถานที่ทำการขององค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต

๖.๓ สถาบันของรัฐบาล ของเอกชน และสถาบันระหว่างประเทศ

๖.๔ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาล ของเอกชน ของมูลนิธิหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่เปิดสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

                           ๖.๕ สถานที่ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วน สำนักงานธุรกิจต่างๆ ร้านเสริมสวย ร้านดัดผม ร้านตัดผม ร้านกาแฟ คอฟฟี่ช๊อพ สถานคาบาเร่ย์ บาร์ ไนต์คลับ โรงน้ำชา ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ สมาคม สโมสร สนามกีฬาเอกชน สนามมวย ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด สหกรณ์ คลังสินค้า โกดังสินค้า โรงพิมพ์ ธนาคาร คลินิก โพลีคลินิก โรงพยาบาลของเอกชนหรือของมูลนิธิ โรงแรม สถานอาบอบนวด ปั้มน้ำมัน การใช้น้ำก่อสร้างชั่วคราว

๖.๖ สถานที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ร้องขอต่อการประปานครหลวง เพื่อเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๓ (ประเภทอุตสาหกรรม) ตามระเบียบฉบับนี้

๖.๗ สถานที่ใช้น้ำหรือสภาพการใช้น้ำอื่นใดที่ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ (ประเภทที่พักอาศัย) และประเภทที่ ๓ (ประเภทอุตสาหกรรม) ตามระเบียบฉบับนี้

ข้อ ๗  ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้ร้องขอต่อการประปานครหลวง เพื่อเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๓ (ประเภทอุตสาหกรรม) ตามระเบียบฉบับนี้

                           ข้อ ๘  ผู้ใช้น้ำรายใดได้ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปา ทั้งติดตั้งใหม่ หรือติดตั้งซ้ำ ติดตั้งชั่วคราว หรือติดตั้งถาวร เมื่อการประปานครหลวงได้ดำเนินการติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาที่ได้ดำเนินการติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำรายนั้น มีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบประเภทผู้ใช้น้ำของตน และแจ้งให้ทราบด้วยว่า หากต่อไปสภาพการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำรายนั้นเปลี่ยนไปเข้าลักษณะเป็นผู้ใช้น้ำประเภทอื่น ผู้ใช้น้ำจะต้องมีหน้าที่แจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำต่อการประปานครหลวงตามระเบียบพร้อมทั้งให้แนบระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา และประกาศการประปานครหลวง กำหนดอัตราค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำรายนั้นทราบด้วย

                         ข้อ ๙  เมื่อผู้น้ำได้รับการติดตั้งประปาและแจ้งประเภทการใช้น้ำตามข้อ ๘ แล้ว หากต่อมาสภาพการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำเปลี่ยนไป เข้าลักษณะเป็นผู้ใช้น้ำประเภทอื่นให้ผู้ใช้น้ำแจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำโดยใช้แบบฟอร์มใบคำร้องบริการน้ำประปา (แบบ ร. ๕๙) ต่อสำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่สถานที่ใช้น้ำตั้งอยู่ เมื่อการประปานครหลวงได้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้ผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานประปาสาขา หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาที่ดำเนินการนั้นมีหนังสือแจ้งผลให้ผู้ใช้น้ำทราบ ในกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ก็ให้มีหนังสือแจ้งผู้ใช้น้ำทราบด้วยเช่นกัน

                         ข้อ ๑๐  หากสภาพการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำเปลี่ยนไปตามข้อ ๙ แต่ผู้ใช้น้ำมิได้แจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ หากต่อมาสภาพการใช้น้ำเปลี่ยนไปเข้าลักษณะเป็นผู้ใช้น้ำประเภทอื่นอีก ก็ให้ผู้ใช้น้ำแจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำเช่นเดียวกับข้อ ๙

       ข้อ ๑๑  สภาพการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำที่เปลี่ยนไปเข้าลักษณะเป็นผู้ใช้น้ำประเภทอื่นจะกี่ครั้งก็ตามผู้ใช้น้ำจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำตามข้อ ๙ ทุกครั้ง

                        ข้อ ๑๒  ในการดำเนินการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำทุกรณี ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของการประปานครหลวงที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงาน และตามคู่มือปฏิบัติงาน และให้การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำมีผลตั้งแต่วันที่ดำเนินการเป็นต้นไป ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่สภาพการใช้น้ำเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

นันติญา/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๙๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑