ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๔๐[๑]

                  

-

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๖

บรรดาระเบียบ คำสั่งหรือบันทึกสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  กรณีผู้ขอใช้น้ำยื่นคำขอติดตั้งวางท่อประปา พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา วงเงินไม่เกินอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้จัดการประปา ให้ปฏิบัติดังนี้

                 ก. เมื่อผู้ขอใช้น้ำยื่นคำขอ ให้สำนักงานประปาเรียกเก็บเงินค่ามัดจำในการติดตั้งวางท่อประปา พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) แล้วดำเนินการสำรวจจัดทำแบบแปลนแผนผังหรือพิมพ์เขียว จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบ เพื่อนำเงินมาชำระภายในกำหนด ๖๐ วัน หากครบกำหนดผู้ขอใช้น้ำไม่นำเงินมาชำระค่าติดตั้งประปาให้ริบเงินมัดจำ

 กรณีที่สำนักงานประปาไม่สามารถจัดทำแบบแปลน แผนผัง หรือพิมพ์เขียวได้เมื่อทำการสำรวจแล้ว ส่งให้สำนักงานประปาเขตดำเนินการ

                ข. เมื่อผู้ขอใช้น้ำนำเงินมาชำระ ให้สำนักงานประปา ออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) ในส่วนที่รับชำระเพิ่มจากเงินค่ามัดจำและออกใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ำ (บง.๓) ให้สำนักงานประปาเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อติดตั้งวางท่อประปาให้ผู้ขอใช้น้ำตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ

               (๒) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อ วงเงินเกินอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้จัดการประปาแต่ไม่เกินอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขตให้ปฏิบัติ ดังนี้

                 ก. เมื่อผู้ขอใช้น้ำยื่นคำขอแล้วให้สำนักงานประปาเรียกเก็บเงินมัดจำในการติดตั้งวางท่อประปา พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) แล้วดำเนินการสำรวจจัดทำแผนผังสังเขปและประมาณการเบื้องต้น นำเสนอสำนักงานประปาเขต เป็นผู้พิจารณา

                 ข. ให้สำนักงานประปาเขตพิจารณาดำเนินการสำรวจ จัดทำแบบแปลน และพิมพ์เขียว ทำประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินการแล้วแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยตรง โดยให้ผู้ขอใช้น้ำไปติดต่อเพื่อชำระเงินที่สำนักงานประปาภายในกำหนด พร้อมให้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งผู้ขอใช้น้ำ รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบแปลนให้สำนักงานประปาทราบด้วย เมื่อผู้ขอใช้น้ำชำระเงินให้สำนักงานประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) ในส่วนที่รับชำระเพิ่มและใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ำ (บง.๓) สำนักงานประปาต้องส่งเงินมัดจำและเงินส่วนที่รับเพิ่มให้สำนักงานประปาเขต โดยตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารรับรองหรือธนาณัติ (กรณีไม่มีธนาคาร) แล้วแต่กรณี โดยระบุชื่อผู้รับ “สำนักงานประปาเขต” ให้สำนักงานประปาเขตเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ ตามอำนาจที่ได้รับมอบต่อไป

(๓) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา วงเงินเกินอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก. เมื่อผู้ขอใช้น้ำยื่นคำขอแล้ว ให้สำนักงานประปาดำเนินการเช่นเดียวกับ (๒) ก.

               ข.[๒] ให้สำนักงานประปาเขตพิจารณาดำเนินการสำรวจจัดทำแบบแปลน และพิมพ์เขียว ทำประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วนำเสนอรองผู้ว่าการภาค เพื่อพิจารณาแจ้งค่าใช้จ่ายแก่ ผู้ใช้น้ำโดยตรงเพื่อให้ผู้ขอใช้น้ำไปชำระเงินที่สำนักงานประปาภายในกำหนด และให้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งผู้ขอใช้น้ำพร้อมรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบแปลนให้สำนักงานประปาและสำนักงานประปาเขตทราบ เมื่อผู้ขอใช้น้ำชำระเงินให้สำนักงานประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) แล้วให้นำส่งเงินค่ามัดจำและค่าติดตั้งวางท่อ ที่รับเพิ่มให้ฝ่ายบัญชีและการเงินโดยตั๋วเงินหรือธนาณัติ (กรณีไม่มีธนาคาร) โดยระบุชื่อผู้รับ “การประปา ส่วนภูมิภาค” แล้วนำเสนอรองผู้ว่าการภาค พิจารณาดำเนินการตามอำนาจที่ได้รับมอบ

ค. ให้สำนักงานประปาเป็นผู้รับชำระเงินค่าประกันการใช้น้ำ (บง.๓)

               (๔) เงินประกันการใช้น้ำซึ่งสำนักงานประปาได้รับชำระตามข้อ ๔ (๓) ค. ให้นำฝากธนาคารในวันที่รับชำระเงินหรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป เพื่อโอนเข้า บัญชีเงินประกันการใช้น้ำให้ฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและลงทะเบียนเงินประกันการใช้น้ำ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนเงินประกันการใช้น้ำ และให้สำนักงานประปาจัดทำทะเบียนเงินประกันการใช้น้ำไว้ที่สำนักงานประปากับให้ส่งสำเนาทะเบียนเงินประกันการใช้น้ำแนบไปกับรายงานรายได้ค่าน้ำและการรับเงินประจำเดือนด้วย

(๕) การดำเนินการตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) จะต้องดำเนินการดังนี้

                ก. การเรียกเก็บเงินมัดจำและการประมาณการให้คิดตามเอกสารท้ายข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ยกเว้นการคิดค่าภาษีซึ่งรวมอยู่ใน Factor F แล้ว)

ข. การประมาณการค่าใช้จ่ายให้ระบุงานแต่ละส่วนให้ชัดเจน คือส่วนที่ไม่เกิน ๑๐ เมตร ที่เกิน ๑๐ เมตร และส่วนท่อภายใน (ถ้ามี)

ค. ผู้ใช้น้ำคนเดียว แต่ยื่นคำขอติดตั้งหลายมาตรวัดน้ำ (หลายบ้านเลขที่) ให้คิดค่ามัดจำสำหรับมาตรวัดน้ำทุกเครื่องตามขนาดที่กำหนดไว้

                ข้อ ๕  กรณีผู้ขอใช้น้ำขอให้ติดตั้งวางท่อประปา โดยผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่ไม่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้อนุโลมเรียกเก็บเงินมัดจำในการติดตั้งและวางท่อประปาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในราคาเท่ากับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø ๔" และดำเนินการในส่วนอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อ ๔ ยกเว้นการเรียกเก็บเงินประกันการใช้น้ำจะเรียกเก็บต่อเมื่อมีการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ

               ข้อ ๖  การแจ้งค่าใช้จ่ายหรือการรับชำระเงินค่าติดตั้งวางท่อประปา ตามประมาณการในข้อ ๔ และข้อ ๕ หากผู้ขอใช้น้ำเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ มีความประสงค์จะชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ กปภ. ก็ให้กระทำได้ในการแจ้งค่าใช้จ่าย จะทำเป็นหนังสือราชการแจ้งรายละเอียดก็ได้ กรณีชำระเงินที่สำนักงานใหญ่ เมื่อสำนักงานใหญ่ กปภ. ได้รับชำระเงิน ๕๐% หรือทั้งหมดแล้วให้ส่งเงินให้สำนักงานประปาหรือสำนักงานประปาเขต แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจที่ได้รับมอบต่อไป

                 การชำระเงิน ๕๐% แรกไม่ว่าจะชำระงวดแรก ณ สถานที่ใดต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำชำระ ๕๐% ที่เหลือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ทราบ สำนักงานประปาจะต้องไม่เปิดจ่ายน้ำประปาให้จนกว่าจะได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว

                 ข้อ ๗  เมื่อสำนักงานประปา สำนักงานประปาเขต หรือฝ่ายบัญชี และการเงิน แล้วแต่กรณี ได้รับเงินมัดจำค่าติดตั้งวางท่อประปาและเงินส่วนที่รับเพิ่มแล้วให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การโอนเงินที่เหลือ และการจัดทำรายงานตามวิธีการในคู่มือปฏิบัติงานบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาค

                ข้อ ๘  การชำระเงินค่าติดตั้งวางท่อประปา วงเงินสูงกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้ขอใช้น้ำชำระเงินเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง (ณ ท้องที่เดียวกันที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินตามเช็ค) เว้นแต่กรณีจำเป็นจะชำระเป็นเงินสดก็ได้

               ข้อ ๙  การก่อสร้างอื่น ๆ ให้ดำเนินการตามแบบมาตรฐาน ราคาใช้ราคาตามที่ กปภ. กำหนด ในกรณีที่ กปภ. ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาที่สำนักงานประปาเขต หรือสำนักงานประปาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ให้พิจารณาแยกเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงาน

               ข้อ ๑๐  ค่าทดสอบท่อและอื่น ๆ เช่น ค่าคลอรีนล้างท่อ ให้คิดราคาตามที่ กปภ. กำหนด ในกรณีที่ กปภ. ไม่ได้กำหนด ให้ใช้ราคาที่สำนักงานประปาเขตหรือสำนักงานประปาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

               ข้อ ๑๑  การติดตั้งวางท่อประปายาวกว่า ๑๐ เมตร ค่าใช้จ่ายติดตั้งเหมาจ่าย ๑๐ เมตรแรกนั้น คิดระยะ ๑๐ เมตรแรก โดยนับจากมาตรวัดน้ำไปยังจุดที่จะประสานท่อ (ท่อเมนจ่ายน้ำ)

                ข้อ ๑๒  การติดตั้งวางท่อประปาหากจำเป็นต้องมีสะพานรับท่อ ให้จัดทำและคิดค่าสะพานรับท่อประปาตามแบบแปลนมาตรฐานของ กปภ. หรือตามแบบของสำนักงานประปาเขตเพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

               ข้อ ๑๓  การดำเนินการติดตั้งวางท่อประปาและการกำหนดราคากลาง กรณีวางท่อประปาสำหรับรายผู้ขอใช้น้ำระยะไม่เกิน ๑๐ เมตร (เหมาจ่าย) และส่วนที่เกิน ๑๐ เมตร หากสำนักงานประปาไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) จ้างเหมาแรงงานแล้ว นำยอดเงินค่าจ้างเหมาไปหักออกจากยอดเงินค่าติดตั้งเงินที่เหลือให้นำส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน

               (๒) จ้างเหมาทั้งหมด ค่ามาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าสำรวจ ค่าธรรมเนียมประสานท่อไม่นำไปรวมเป็นราคาจ้างเหมา ส่วนเผื่อขาด ๑๐% ไม่ให้นำไปรวมจ้างเหมา ยกเว้นในกรณีที่ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหลังจากแจ้งค่าใช้จ่ายแล้วนำไปรวมเป็นราคาจ้างเหมาได้ตามความเหมาะสม

               (๓) หากจำเป็นต้องจัดซื้อท่ออุปกรณ์ที่ขาดบางส่วน หรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีของในพัสดุของสำนักงานประปา ราคากลางที่จัดซื้อต้องไม่สูงกว่าราคาที่ กปภ. เรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ำหรือราคาที่ กปภ. กำหนด ในกรณีที่ กปภ. ไม่ได้กำหนดให้ใช้ราคาที่สำนักงานประปาเขต หรือสำนักงานประปากำหนดโดยวิธีที่ กปภ. ถือปฏิบัติ (สอบราคาจากร้านในท้องถิ่น หรือใกล้เคียง จำนวน ๓ ร้านแล้วใช้ค่าเฉลี่ยให้สอบราคาตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย ๓ เดือนครั้ง )

ข้อ ๑๔  ค่าขนส่ง ให้คิดตามความเป็นจริง

               ข้อ ๑๕[๓]  ค่าใช้จ่ายเต็มวงเงินสำหรับการดำเนินการจ้างหรือซื้อวัสดุตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ นั้น เป็นการกำหนดวงเงินเพื่อการดำเนินการขอจ้างหรือขอซื้อ การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้จัดการประปา หรือผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานนั้น ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างที่มีมูลค่างานต่ำกว่านั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำราคากลาง เมื่อคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางแล้วให้เสนอต่อผู้แต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกาศไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง

             ข้อ ๑๖[๔]  หากการดำเนินการการจ้างเหมารวมหรือจัดซื้อวัสดุทั้งหมด ปรากฏว่าไม่สามารถหาผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามกำหนดวงเงินเพื่อดำเนินการขอจ้างหรือขอซื้อได้ ให้ผู้จัดการประปา ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน แล้วแต่กรณี จัดทำรายการแสดงเหตุผลความจำเป็นและข้อเท็จจริงเสนอขออนุมัติรองผู้ว่าการภาค เพื่อเพิ่มราคาจ้างหรือซื้อโดยให้เสนอตามลำดับชั้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดำเนินการผูกพันสัญญาได้

ข้อ ๑๗  หลักการดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปา ให้ปฏิบัติดังนี้

              (๑) กรณีเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจากพัสดุของสำนักงานประปา เพื่อดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาเอง ให้ถือวันสั่งเบิกของจากพัสดุของผู้จัดการประปา เป็นวันดำเนินการติดตั้ง แล้วให้ส่งเงินที่เหลือเฉพาะแต่ละราย ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่งานแล้วเสร็จ

             (๒) กรณีเบิกวัสดุอุปกรณ์บางส่วนและจัดซื้อบางส่วน ให้ทำการจัดซื้อ ก่อนแล้ว จึงสั่งจ่ายวัสดุอุปกรณ์ออกไปดำเนินการ ยอดเงินที่เหลือให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ (๑)

             (๓) กรณีเบิกวัสดุอุปกรณ์บางส่วนและจัดซื้อบางส่วนแล้วจ้างเหมา ค่าแรง ให้กันเงินส่วนค่าจ้างเหมาค่าแรงออกไว้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดก่อน แล้วจึงสั่งจ่าย วัสดุอุปกรณ์ออกไป ยอดเงินที่เหลือให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ (๑)

              (๔) กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด แล้วจ้างเหมาค่าแรงให้ทำการจ้างเหมาแรงงานก่อน เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วให้หักยอดเงินค่าจ้างนั้นไว้ และให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแล้วจึงสั่งจ่ายวัสดุอุปกรณ์ออกไป ยอดเงินที่เหลือให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ (๑)

(๕) กรณีจ้างเหมารวมทั้งหมดให้ถือวันทำสัญญาเป็นวันดำเนินการติดตั้ง เงินที่เหลือให้ส่งฝ่ายบัญชีและการเงินเช่นเดียวกับ (๑)

               ข้อ ๑๘  การประสานท่อจ่ายน้ำใหม่เข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำของ กปภ. โดยทั่วไป ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานประปา แต่กรณีจ้างเหมาให้สำนักงานประปาเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการของ ผู้รับจ้างโดยใกล้ชิด โดยต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในขนาดจำนวนที่พอเหมาะสำหรับงานนั้นและต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่การจ่ายน้ำประปาได้

ข้อ ๑๙  มาตรวัดน้ำที่จะนำมาติดตั้ง ต้องเป็นมาตรวัดน้ำของ กปภ. เท่านั้น

ข้อ ๒๐[๕]  ผู้ขอใช้น้ำจะขอติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับบ้านเลขที่เดียวเกินกว่า ๑ เครื่องไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากรองผู้ว่าการภาค

               ข้อ ๒๑  การดำเนินการติดตั้งวางท่อประปา และการประมาณราคาตาม ป.๕๑ มีรายการไม่เพียงพอ ให้ผู้มีอำนาจสั่งการตามที่ได้รับมอบอำนาจ สั่งซื้อเพิ่มได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของ กปภ.

หากมีท่อ/อุปกรณ์ประปาเหลือจากรายการประมาณราคาตาม ป.๕๑ ให้นำเข้าพัสดุของสำนักงานประปา หรือของสำนักงานประปาเขต แล้วแต่กรณี

               ข้อ ๒๒  ประมาณการติดตั้งประปารายใดที่ประมาณการค่าใช้จ่ายจริงใน ส่วนเหมาจ่าย (ไม่เกิน ๑๐ เมตร) มีราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ขอใช้น้ำชำระเงิน การติดตั้งจะดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งประปารายนั้นไม่ได้

             ข้อ ๒๓  การคืนเงินค่ามัดจำและค่าติดตั้งประปาตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๖ และ ๑๗ ให้ผู้จัดการประปาหรือผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต พิจารณาคืนให้ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้น้ำประปาและข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การคืนเงินให้ปฏิบัติการลงบัญชีตามแบบที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กำหนด

              ข้อ ๒๔  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำระเงินที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้นำเสนอผู้ว่าการพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ธันยา  หาญพล

ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

-

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕[๖]

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

 

 

ปริยานุช/จัดทำ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๘/๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
  • [๒] ข้อ ๔ (๓) ข แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
  • [๓] ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
  • [๔] ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
  • [๕] ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๑๕/๑๘ มกราคม ๒๕๕๓