ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๖[๑]

                  

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

              “ข้อ ๒๔  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำระเงินที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้นำเสนอรองผู้ว่าการภาคพิจารณา”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

วันชัย  กู้ประเสริฐ

ผู้ว่าการ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๒๑/๑๘ มกราคม ๒๕๕๓