ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๕[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

               ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน (๓) ข ของข้อ ๔ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “ข ให้สำนักงานประปาเขตพิจารณาดำเนินการสำรวจจัดทำแบบแปลน และพิมพ์เขียว ทำประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วนำเสนอรองผู้ว่าการภาค เพื่อพิจารณาแจ้งค่าใช้จ่ายแก่ ผู้ใช้น้ำโดยตรงเพื่อให้ผู้ขอใช้น้ำไปชำระเงินที่สำนักงานประปาภายในกำหนด และให้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งผู้ขอใช้น้ำพร้อมรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบแปลนให้สำนักงานประปาและสำนักงานประปาเขตทราบ เมื่อผู้ขอใช้น้ำชำระเงินให้สำนักงานประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) แล้วให้นำส่งเงินค่ามัดจำและค่าติดตั้งวางท่อ ที่รับเพิ่มให้ฝ่ายบัญชีและการเงินโดยตั๋วเงินหรือธนาณัติ (กรณีไม่มีธนาคาร) โดยระบุชื่อผู้รับ “การประปา ส่วนภูมิภาค” แล้วนำเสนอรองผู้ว่าการภาค พิจารณาดำเนินการตามอำนาจที่ได้รับมอบ”

              ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๑๕  ค่าใช้จ่ายเต็มวงเงินสำหรับการดำเนินการจ้างหรือซื้อวัสดุตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ นั้น เป็นการกำหนดวงเงินเพื่อการดำเนินการขอจ้างหรือขอซื้อ การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้จัดการประปา หรือผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานนั้น ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างที่มีมูลค่างานต่ำกว่านั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำราคากลาง เมื่อคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางแล้วให้เสนอต่อผู้แต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกาศไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง”

              ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๑๖  หากการดำเนินการการจ้างเหมารวมหรือจัดซื้อวัสดุทั้งหมด ปรากฏว่าไม่สามารถหาผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามกำหนดวงเงินเพื่อดำเนินการขอจ้างหรือขอซื้อได้ ให้ผู้จัดการประปา ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน แล้วแต่กรณี จัดทำรายการแสดงเหตุผลความจำเป็นและข้อเท็จจริงเสนอขออนุมัติรองผู้ว่าการภาค เพื่อเพิ่มราคาจ้างหรือซื้อโดยให้เสนอตามลำดับชั้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดำเนินการผูกพันสัญญาได้”

       ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     “ข้อ ๒๐  ผู้ขอใช้น้ำจะขอติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับบ้านเลขที่เดียวเกินกว่า ๑ เครื่องไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากรองผู้ว่าการภาค”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

วันชัย  กู้ประเสริฐ

ผู้ว่าการ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๑๕/๑๘ มกราคม ๒๕๕๓