ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                  

            โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค

              อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ว่าการ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

              ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

               ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๗ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “(๒) ค่าน้ำสูญเสีย ให้คิดจำนวนน้ำที่ได้ใช้หรือเสียไป ตลอดระยะเวลาที่มีการลักใช้น้ำประปาในราคาจำหน่ายน้ำท่อธารที่ กปภ. กำหนดในปัจจุบัน โดยคิดจากขนาดท่อที่แยกจากท่อประปาของ กปภ. หรือขนาดของรูที่ถูกเจาะดังนี้

ขนาดไม่เกิน    Ø ๑/๒"                                     คิดวันละ           ๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑/๒"        แต่ไม่เกิน Ø ๓/๔"         คิดวันละ         ๑๒ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๓/๔"        แต่ไม่เกิน Ø ๑"            คิดวันละ         ๒๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑"           แต่ไม่เกิน Ø ๑ ๑/๒"      คิดวันละ         ๕๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑ ๑/๒"     แต่ไม่เกิน Ø ๒"            คิดวันละ         ๙๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๒"           แต่ไม่เกิน Ø ๒ ๑/๒"      คิดวันละ       ๑๕๐ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๒ ๑/๒"     แต่ไม่เกิน Ø ๓"            คิดวันละ       ๒๑๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๓"           แต่ไม่เกิน Ø ๔"            คิดวันละ       ๓๘๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๔"           แต่ไม่เกิน Ø ๖"            คิดวันละ       ๘๖๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๖"           แต่ไม่เกิน Ø ๘"            คิดวันละ     ๑,๕๓๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๘"           แต่ไม่เกิน Ø ๑๐"          คิดวันละ     ๒,๔๐๐ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑๐"         แต่ไม่เกิน Ø ๑๒"          คิดวันละ     ๓,๔๕๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑๒"         ขึ้นไป                       คิดวันละ   ๔,๐๐๐ ม.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ชวลิต  สารันต์

ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๖/๑๘ มกราคม ๒๕๕๓