ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วย การรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๕[๑]

                  

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบระบบประปาสอดคล้องกับ ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐ และใช้ความต่อไปนี้แทน

              “ข้อ ๘  ในกรณีที่เป็นระบบประปาขนาดใหญ่เกินความสามารถของสำนักงานประปาเขตที่จะตรวจสอบ ให้ส่งฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ แล้วส่งคืนให้สำนักงานประปาเขตรับไปดำเนินการ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

วันชัย  กู้ประเสริฐ

ผู้ว่าการ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๕/๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒