ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วย การรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๔[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙  ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปาดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดค่าใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

                (๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบท่อ คิดค่าใช้จ่ายตามความยาวท่อ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๔ นิ้วขึ้นไป เมตรละ ๑๐ บาท ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๔ นิ้ว เมตรละ ๕ บาท

(๓) ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

วันชัย  กู้ประเสริฐ

ผู้ว่าการ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๔/๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒