ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2540

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๐[๑]

                  

             โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ และกำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปาเอกชน เพื่อประกอบการขออนุญาตสัมปทาน และเพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการฯ ออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐”

ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๓

บรรดาระเบียบหรือคำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

              ข้อ ๔  ผู้ประสงค์จะให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน ให้ติดต่อยื่นคำขอที่สำนักงานประปาเขต หรือที่สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค

ข้อ ๕  ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อความในแบบคำขอตามแบบคำขอท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖  ผู้ยื่นคำขอจะต้องแนบเอกสารประกอบและลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ จำนวน ๒ ชุด ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในปัจจุบัน หากเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองของนายทะเบียนนิติบุคคล

(๒) สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมการใช้ที่ดินในบริเวณชุมชนที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ

               (๓) สำเนาใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำเนาใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลกรณีใช้น้ำบาดาลและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ และหนังสือรับรอง หรือผลการคำนวณปริมาณน้ำดิบ กรณีใช้น้ำผิวดิน

(๔) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งและตำแหน่งชุมชน

(๕) แบบแปลนแสดงพื้นที่โครงการ

(๖) แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางท่อประปาภายนอกอาคาร หัวดับเพลิงและประตูน้ำมาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ : ๑,๐๐๐

(๗) แบบแปลนระบบประปา

               (๘) รายการคำนวณความต้องการใช้น้ำ ระบบท่อจ่ายน้ำ รายการคำนวณระบบประปาพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้คำนวณ ออกแบบ และลงนามรับรองสำเนา และรายการคำนวณทุกหน้า

(๙) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการเอง

                ข้อ ๗  ให้สำนักงานประปาเขตตรวจสอบคำขอ พร้อมรายละเอียดเอกสารหากเห็นว่าถูกต้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบระบบประปาโดยรวมทั้งระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบจำหน่าย และอื่น ๆ โดยให้ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑ์การออกแบบ (DESIGN CRITERIA) และข้อกำหนดมาตรฐาน (GENERAL SPECIFICATIONS) เท่านั้น ในส่วนของรายละเอียดและการคำนวณให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้รับผิดชอบ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานให้แจ้งให้ผู้ขอดำเนินการแก้ไขเป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค และให้ผู้ตรวจสอบลงนามพร้อมกับประทับตรา กปภ. รับรอง (ตามแบบของ กปภ.) ในแบบระบบประปาที่ตรวจสอบแล้ว

               ข้อ ๘  ในกรณีที่เป็นระบบประปาขนาดใหญ่เกินความสามารถของสำนักงานประปาเขตที่จะตรวจสอบ ให้ส่งฝ่ายออกแบบและสถาปัตยกรรมเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ แล้วส่งคืนให้สำนักงานประปาเขตรับไปดำเนินการ

ข้อ ๙  ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปาดังนี้

(๑) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดค่าใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายตามความยาวท่อ เมตรละ ๑๐ บาท

(๓) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตรลงมา คิดค่าใช้จ่ายตามความยาวท่อ เมตรละ ๕ บาท

(๔) คิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรฯ

ทั้งนี้ ท่อขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตรลงมา ไม่คิดค่าใช้จ่าย

               ข้อ ๑๐  ให้ผู้ตรวจสอบจัดทำประมาณการรายละเอียดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙ แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค และให้มีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นคำขอทราบตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าตรวจสอบแบบ โดยชำระเงิน ณ สถานที่ยื่นคำขอ

               ข้อ ๑๑  หลังจากผู้ยื่นคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว ให้สำนักงานประปาเขตออกหนังสือรับรองการตรวจสอบระบบประปา ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขตลงนามในฐานะผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ โดยผู้ยื่นคำขอสามารถรับหนังสือรับรอง และแบบแปลนระบบท่อที่ตรวจประทับตรารับรองแล้วได้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๑๒  วิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชนนอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้ว่าการ พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

                ข้อ ๑๓  การปฏิบัติที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบเดิมว่าด้วยการนั้น หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือว่าสมบูรณ์ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ธันยา  หาญพล

ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

๒. หนังสือมอบอำนาจ

๓. เรื่อง ขอแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปา

๔. เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบระบบประปา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/จัดทำ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๑/๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒