ระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรรมซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

ระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรรม

ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

---------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงออก

ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า 'ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะ

มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537'

          ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก

เกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          'ในกรณีที่ที่ดินที่จะจัดให้มีจำกัด และมีเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เช่าอยู่ขณะ

โอนกรรมสิทธิ์เป็นของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเป็นเกษตรกร

ผู้ครอบครองที่ดินของรัฐอยู่ก่อนและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำมา

ปฏิรูปที่ดิน หรือมีเกษตรกรผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทำกินจากการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2537

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2534 ไว้แล้วให้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดังกล่าวต่อไป

โดยไม่ต้องประกาศตามวรรคหนึ่ง และสำหรับผู้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

ให้ได้รับยกเว้นการยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ตามระเบียบนี้'

                         ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2537

                              สุเทพ  เทือกสุบรรณ

                        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     ประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม