ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทน

หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2540

---------

            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออก แก้ไข

เพิ่มเติมเพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูป

ที่ดินให้เหมาะสมรัดกุมและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(12) แห่งพระราชบัญญัติการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสือ

อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540

            ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

            ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

            ข้อ 4  บรรดาคำสั่งหรือหนังสือสั่งการใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ

นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 5  ในระเบียบนี้

                หนังสืออนุญาต หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทำ

ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

                คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

            ข้อ 6  ให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหา หรือไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ได้กำหนด

ไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรือพิจารณาสั่งการ

            ข้อ 7  ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมออกคำสั่ง กำหนด

แบบและขั้นตอนการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาต

   ข้อ 8  ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกหนังสืออนุญาตได้เมื่อเกษตรกร หรือ

สถาบันเกษตรกร ได้รับการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิ

ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการกำหนด

            ข้อ 9  ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแก้ไขเพิ่มเติมหนังสืออนุญาตได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้

          (1) มีการเขียนหรือพิมพ์ผิดพลาด

          (2) จำนวนเนื้อที่ดิน หรือรูปแผนที่ และการแก้ไขใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้น

ภายหลัง ทั้งนี้ ต้องมิใช่เป็นการเปลี่ยนตัวผู้ได้รับหนังสืออนุญาต หรือเปลี่ยน

ตำแหน่งที่ดินที่ได้รับอนุญาต

            ข้อ 10  ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี้

           (1) เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติแล้วแต่กรณีสั่งให้ผู้ได้

รับอนุญาตสิ้นสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน ตามระเบียบการให้เกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฎิบัติเกี่ยวกับการเข้า

ทำประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกำหนด

           (2) เมื่อปรากฎว่า หนังสืออนุญาตออกโดยผิดพลาด

           (3) เมื่อปรากฎว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน

           (4) เมื่อได้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อหรือจัดให้โดยมีค่า

ชดเชยที่ดินแปลงนั้น

           ข้อ 11  ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกใบแทนหนังสืออนุญาต ได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้

           (1) เมื่อหนังสืออนุญาตชำรุดในสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับอนุญาต ชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสืออนุญาต เลขสารบัญ

ทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และรูปแผนที่ เป็นต้น

           (2) เมื่อหนังสืออนุญาตสูญหาย

           ข้อ 12  หนังสืออนุญาตที่ได้ออกตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อน

ระเบียบนี้ให้ถือว่าเป็นหนังสืออนุญาต ตามระเบียบนี้ด้วย

                         ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2540

                                    ชูชีพ  หาญสวัสดิ์

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์