ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน

จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

(ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2528

---------------

       ด้วยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   เห็นสมควรแก้ไขแบบหนังสือ

อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเสียใหม่ให้เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา  19  (8)  แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.2518 คณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

       ข้อ.1 ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า

ด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ

เกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528'

       ข้อ.2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไป

       ข้อ.3  ให้ยกเลิกแบบหนังสืออนุญาตตามที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรผู้ได้รับที่ดินจากการ

ปฏิรูปที่ดิน   เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  (ฉบับที่  1)  พ.

ศ.2522 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2522 และให้ใช้แบบหนังสืออนุญาตท้ายระเบียบนี้แทน

                ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2528

                             ผัน บุญชิต

                  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯปฏิบัติราชการแทน

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม