คำสำคัญ

กฎกระทรวง กฎหมายน้ำตามกิจกรรม กฎหมายลูกพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518 กรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคุมดูแลคุณภาพของทรัพยากรน้ำ คำพิพากษา น้ำชุมชน น้ำแล้ง บริการน้ำชุมชน บริการน้ำบาดาล ประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.121 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มลพิษ ระเบียบ วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ สาธารณูปโภค
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง