วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายอยู่จำนวนมาก ในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบางครั้งจะต้องใช้เวลาในการสืบค้นค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการดำเนินการโครงการระบบข้อมูลกฎหมายด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น โดยได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมาย ประกาศและระเบียบต่างๆ รวมถึงคำตัดสินของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้

 

ซึ่งการศึกษาและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อมูลคำตัดสินของศาลฎีกจากเว็บไซต์ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องคำวินิจฉัยศาลฎีกามานำเสนอ โดยได้กำหนดขอบเขตของข้อมูลกฎหมายที่จะดำเนินการภายใต้โครงการในเบื้องต้นตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ 6 กิจกรรม ได้แก่

  1. น้ำท่วม
  2. น้ำแล้ง
  3. มลพิษทางน้ำ
  4. บริการน้ำชุมชน
  5. การรุกตัวของน้ำเค็ม
  6. เขื่อนและฝาย

นอกจากนั้น จากข้อมูลกฎหมายภายใต้กิจกรรมทั้ง 6 ดังกล่าว ทางผู้ดำเนินการได้นำข้อมูลกฎหมายมานำเสนอในรูปแบบมุมมองต่างๆ เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้งาน โดยมีการจัดกลุ่ม ดังนี้

  • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • แสดงตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
  • แสดงตามหน่วยงานผู้ดูแลกฎหมาย

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามขอบเขตของกิจกรรมที่สนใจสามารถสรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติ 36 ฉบับ
พระราชกำหนด 1 ฉบับ
พระราชกฤษฎีกา 2474 ฉบับ
กฎกระทรวง 1245 ฉบับ
ประกาศ 1699 ฉบับ
ระเบียบ 112 ฉบับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง