การตอบสนองของลุ่มน้ำ

ปฏิกิริยาซึ่งลุ่มน้ำมีต่อเหตุการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง