การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สังเกตได้ของภูมิอากาศของภูมิภาคระหว่างระยะอ้างอิงสองระยะ