การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภูมิอากาศที่สังเกตได้ของภูมิอากาศของของภูมิภาคระหว่างระยะเวลาอ้างอิง 2 ระยะ