ความสว่าง

ลักษณะของการมองเห็นตามพื้นที่ซึ่งปรากฏและปล่อยแสงออกมากหรือน้อย