ความเข้มของฝน

อัตราตกของฝนต่อปริมาณของหยาดน้ำฟ้าที่รวบรวมต่อหน่อยระยะเวลา