ความแห้งแล้ง

การไม่มีฝนตกหรือการที่ฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานาน