ภูมิอากาศของภูมิภาค

ภูมิภาคซึ่งมีภูมิอากาศค่อนข้างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจง