เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความลึกของน้ำฝน

เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความลึกของน้ำฝนเฉลี่ยหรือความหนักเบาของฝน เช่น ฝนตกนาน 6 ชั่วโมงมีปริมาณ 50 มิลลิเมตร หรือฝนที่ตกนาน 1 ชั่วโมงมีความหนักเบาเฉลี่ย 30 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง