รายการประกาศ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘                                  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้นและตั้งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับไม่มีพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะส่วนพื้นที่สภาตำบลแล้ว อีกทั้งปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…