รายการพระราชกฤษฎีกา กฏหมายลูกพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
  หมายเหตุ :- เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้ามเสียใหม่ ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามไม่สับสนยุ่งยากและได้ผลดียิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันไม้บางชนิดที่มิได้กำหนดเป็นไม้หวงห้ามมาก่อนกลับเป็นไม้มีค่าหายากและนิยมนำออกโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของพันธุ์ไม้ ดังนั้น เพื่อมิให้ไม้ชนิดดีมีค่าหายากเป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไป สมควรกำหนดให้ไม้บางชนิดเป็นไม้หวงห้ามรวมทั้งเปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามบางชนิดที่ได้กำหนดไว้แล้วเสียใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530
  หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราช กฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้ามเสียใหม่ ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และเนื่องจากการ กำหนดของป่าหวงห้ามแต่เดิมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและทางด้านวิชาการ ทำให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและ ข้อกฎหมาย ประกอบกับในปัจจุบัน ของป่าบางชนิดที่มิได้กำหนดให้เป็นของป่าหวงห้ามก่อนกลับเป็นของป่า มีค่าหายยาก ซึ่งนิยมเก็บหาและนำออกมาเป็นปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของแหล่งกำเนิด ของป่า ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาบรรดาของป่าทั้งหลายสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพระ ราชกฤษฎีกานี้
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
  หมายเหตุ:-เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้ามเสียใหม่ ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ควบคุมไม้หวงห้ามไม่สับสนยุ่งยากและได้ผลดียิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันไม้บางชนิดที่มิได้กำหนดเป็นไม้ หวงห้ามมาก่อนกลับเป็นไม้มีค่ายากและนิคมนำออกโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของพันธุ์ไม้ ดังนั้น เพื่อ มิให้ไม้ชนิดดีมีค่าหายากเป็นอันตรายหรือสูญสิ้นไปสมควรกำหนดให้ไม้บางชนิดเป็นไม้หวงห้ามรวมทั้งเปลี่ยน แปลงประเภทไม้หวงห้ามบางชนิดที่ได้กำหนดไว้แล้วเสียใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2520
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ควรกำหนดให้ไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามในบางท้องที่ เพื่อการ อนุญาตหรือให้สัมปทานสำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ อันจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตเยื่อกระดาษให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517
  หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากชื่อไม้หวงห้ามตามบัญชีท้ายพระ ราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนด ไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 บางชื่อไม่ครอบคลุมถึงไม้ชนิดที่ทางราชการประสงค์จะควบคุมและ บางชื่อไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงไม้ชนิดที่ทางราชการประสงค์จะควบคุม และให้ถูก ต้อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้น
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517
  มายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเห็นสมควรกำหนดให้ไม้ ปอกะเจียน หรือกะเจียน หรือหมากแฮด หรืออีแรด และไม้แสนตาล้อม ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม้ขะเจ๊าะ หรือสาธร หรือกะพี้เขาควาย ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ใน ภาคใต้ เป็นไม้หวงห้ามประเภท…
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 แล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่า ยังมีไม้บางชนิดมีคุณภาพดี บางชนิดมีราคาสูง และ บางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมทำออกมา เพื่อการค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม และการทำไม้ ดังกล่าวนี้ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ไม้เป็นปริมาณมาก หาได้คำนึงถึงความเสียหายของพันธุ์ไม้แต่ อย่างใดไม่…
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2505
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบาง ชนิดมีคุณภาพดี บางชนิดมีราคาสูงและบางชนิดก็หายากซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำ ออกมาเพื่อการค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่า ดังกล่าวนี้ ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ของป่าเป็นปริมาณมากแต่อย่างเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใดไม่ เป็นเหตุให้ ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของป่านนเป็นอันตราย หรือเสื่อมสลายสูญสิ้นพันธุ์ไป จึงเป็นการจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดของป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เสีย ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาพืชพันธุ์แห่งของป่าสืบไป
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2505
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบางชนิดมีคุณ ภาพดี บางชนิดมีราคาสูงและบางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำออกมาเพื่อการค้าหรือ ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่าดังกล่าวนี้ ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะ ได้ของป่าเป็นปริมาณมากแต่อย่างเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใด ไม่ เป็นเหตุให้ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของป่านั้นเป็นอันตราย หรือเสื่อมสลายสูญพันธุ์ไป จึงเป็น การจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดของป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เสียใหม่ เพื่อประโยชน์ใน…
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนของป่าหวงห้ามบางชนิด พ.ศ. 2501
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิดเป็นของป่าหวงห้ามไว้ตามพระราช กฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2497 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จะได้ใช้ไม้ไผ่และไม่รวกมาทำการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย หรือทำรั้วเพื่อป้องกันภยันตรายหรือใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นๆ โดยไม่ต้องรับอนุญาตและ ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงอีกต่อไป สมควรที่จะเพิกถอนไม่ไผ่และไม่รวกทุกชนิดซึ่งกำหนด เป็นของหวงห้ามในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นเสีย
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2497
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบางชนิดมีคุณภาพ ดี บางชนิดมีราคาสูง และบางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำออกมาเพื่อการค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่าดั่งกล่าวนี้ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ของป่า เป็นปริมาณมากแต่ถ่ายเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใดไม่ เช่น ใช้วิธี การเก็บหาของป่าซึ่งขัดต่อหลักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อความสดวกหรือมุ่งหวังที่จะได้ของป่านั้นเป็นปริมาณ มากจนเกินกำลังแห่งการยังผล อันเป็นไปตามธรรมชาติแห่งป่าไม้ เป็นเหตุให้ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิด…
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2494
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ ---------------                                                              ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธานีวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔…
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พุทธศักราช 2485
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พุทธศักราช ๒๔๘๕ -------------                                     ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล                                                 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร                                            ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐                                    …
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2494
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔ -------------                                                             ในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธานีนิวัต  กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔…
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2497
  หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเนื่องจากไม้บางชนิดมีคุณภาพดี บางชนิดมีราคาสูง และบางชนิดก็หายากซึ่งมีบุคคลนิยมทำออกมาเพื่อการค้า หรือประกอบการ อุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการทำไม้ดังกล่าวนี้ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ไม้เป็นปริมาณ มากแต่ฝ่ายเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายของพรรณไม้แต่อย่างใดไม่ เช่น ตัดฟันไม้ทุกชนิด และทุกขนาดอันขัดต่อหลักวิชาการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกหรือมุ่งหวังที่จะได้ไม้ออกมาเป็นสินค้า เป็นปริมาณมากจนเกินกำลังแห่งการยังผล อันเป็นไปตามธรรมชาติแห่งป่าไม้ เป็นเหตุให้ไม้ ชนิดดีมีค่า หรือหายากเป็นอันตรายหรือเสื่อมสลายพันธุ์ไป จึงจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดไม้ หวงห้ามในท้องที่บางจังหวัดเสียใหม่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาป่าไม้อันเป็นสาธารณ…
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2494
  ตราพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2494 -------------                         ในพระปรมาภิไธย            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช               ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร                   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์             ให้ไว้ ณ วันที่ 3…