รายการพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

  • พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. 2504
    หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อ อำเภอและตำบลบางแห่งเสียใหม่ เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพท้องที่ หรือชื่อที่ราษฎร รู้จักและเรียกใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย และเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องที่