รายการพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

 • พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมีประชากรไม่ถึงสองพันคนและไม่สามารถที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในลักษณะองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุบรวมกับเทศบาลตำบลเวียงพร้าวที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา ๑๒…
 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าข้าม พ.ศ. 2543
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๒๙ มี สภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมืองท่าข้าม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 • พระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕
  พระราชกฤษฎีกา ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕                           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน…
 • พระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้กับเทศบาลตำบลวังกะพี้ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้มีประชากรไม่ถึงสองพันคนและไม่สามารถที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในลักษณะองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุบรวมกับเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา ๑๒…
 • พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙
  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นปีที่ ๓๑ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
 • พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง พ.ศ. ๒๕๔๕
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการได้เปลี่ยน แปลงเขตปกครองท้องที่ สมควรเปลี่ยนชื่อของเทศบาลตำบลเพื่อให้ตรงกับชื่อของตำบลตามความ เป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการติดต่อกับทางราชการ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 • พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรเปลี่ยนชื่อ เทศบาลตำบลอ่าวอุดม ให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและสร้างความเจริญให้กับอำเภอศรีราชา และเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
 • พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พ.ศ. 2545
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเทศบาลตำบลเชิงดอย มีแนวเขตคลุมพื้นที่ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าป้อง และตำบลลวงเหนือ นอกจากนี้ยังซ้ำกับชื่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย สมควรเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ [รก.๒๕๔๕/๖๘ก/๑๓/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕]