รายชื่อกฎหมาย (ทดสอบ)

 1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑
 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
 3. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
 4. พระราชบัญญติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 5. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
 6. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
 7. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 9. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
 10. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
 11. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 12. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 13. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
 14. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 16. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 17. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 18. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
 19. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 20. พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
 21. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 22. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526
 23. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 24. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
 25. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 26. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
 27. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
 28. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
 29. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
 30. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
 31. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
 32. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 33. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 34. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
 35. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
 36. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
 37. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
 38. พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.121