กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 4) ว่าด้วยการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ประกาสไนราชกิจจานุเบกสา เล่ม ๕๘

หน้า ๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔