คลังสำหรับ 02/06/2016

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

รายการกฎหมายลูก

 

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒)

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 112
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒                       

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.121

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

ประกาศ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำหรับรักษาคลองตามพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121

ระเบียบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง