ข้อจำกัดการใช้าน

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเท่านั้น สสนก. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

หากใช้เพื่อการอ้างอิง กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง