กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

กฎกระทรวง

กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล

และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๖

                  

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑[๑]  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

                           “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                           “ช่างเจาะน้ำบาดาล” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการเป็นช่างเจาะน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวด ๑

ประเภทการใช้น้ำบาดาล

                  

ข้อ ๔  การใช้น้ำบาดาลแบ่งเป็นสามประเภท คือ

(๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค

(๒) การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ

(๓) การใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                  

                           ข้อ ๕  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาล ตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

                          ข้อ ๖  เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ออกใบรับคำขอ และต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับคำขอ

                          ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน

                          ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคำขอและให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สั่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

                           ในกรณีที่รายละเอียดในคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเสนอคณะอนุกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

                           ข้อ ๗  ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

                           ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย

หมวด ๓

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                  

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา

                  

ข้อ ๘  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง

(๑) สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่

(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง

(๓) สภาพบ่อน้ำบาดาล

(๔) ปริมาณน้ำบาดาล

(๕) คุณภาพน้ำบาดาล

(๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                           ข้อ ๙  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามข้อ ๘ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ข้อ ๑๐  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดอายุใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่ ๒

การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

                  

ข้อ ๑๑  การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                           (๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร หรือบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วยซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่นให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                          (๒) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๒  การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล และรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

                          ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลจะต้องจัดให้มีช่างเจาะน้ำบาดาล ดำเนินการหรือควบคุมการเจาะน้ำบาดาล และต้องทำการเจาะน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาลที่ออกตามมาตรา ๖ (๑)

ข้อ ๑๔  การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                            (๑) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                            (๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                            ข้อ ๑๕  การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาลที่อนุญาตไว้ในใบอนุญาตด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ส่วนที่ ๓

การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

                  

ข้อ ๑๖  การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                           (๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร หรือบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วยซีเมนต์ อิฐ หินหรือวัสดุอื่น ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานและข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                           (๒) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตรให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                         (๓) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๗  ให้นำความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลด้วย

ข้อ ๑๘  การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

                          (๑) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่เกินวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                         (๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

                        (๓) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๙  ให้นำความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลด้วย

ส่วนที่ ๔

การพิจารณาออกใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

                  

                         ข้อ ๒๐  การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๒๑  การออกใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง

(๑) รายละเอียดและปริมาณน้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

(๒) รายละเอียดและวิธีการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๓) รายละเอียดและแผนผังของสถานที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลและสถานที่กักน้ำที่จะระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๔) คุณภาพของน้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

(๕) รายละเอียดเครื่องสูบที่จะใช้สูบอัดน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๖) อัตราการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลที่ออกตามมาตรา ๖ (๑)

หมวด ๔

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                  

                                  ข้อ ๒๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในบ่อน้ำบาดาลเดิม ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๒๔  การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๘ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๕  การต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดอายุใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

                                   ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย

ข้อ ๒๖  กรณีที่มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดอายุใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๕

กรณีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในบ่อน้ำบาดาลเดิม ให้นำความในข้อ ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

                  

ข้อ ๒๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ

                                     ข้อ ๒๘  บรรดาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

                                     ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วิเชษฐ์  เกษมทองศรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ้งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บัญญัติให้การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ชาญ/ผู้ตรวจ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๓/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖