กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินสดสำรองและสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการดำรงเงินสดสำรองและสินทรัพย์สภาพคล่อง

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                       

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ธนาคารต้องดำรงเงินสดสำรองและสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละหกของ

(๑) ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท

(๒) ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดในหนึ่งปีนับแต่วันกู้ และยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจถูกเรียกคืนได้ในหนึ่งปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ยอดรวมเงินฝากและเงินกู้ยืมตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย

ข้อ ๒  สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ ๑ ได้แก่

(๑) เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินสดที่ธนาคาร และเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคาร ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละสามจุดห้า

(๒) หลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน ดังต่อไปนี้

(ก) หลักทรัพย์รัฐบาลไทย

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(ค) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

(ง) พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(จ) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

(ฉ) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

(ช) หลักทรัพย์ที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกสืบเนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐

(ซ) สินทรัพย์อื่น ๆ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ข้อ ๓  สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎกระทรวงนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายเดือนของทุกสิ้นวัน และส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดรวมเงินฝากและเงินกู้ยืมตามข้อ ๑ ทุกสิ้นวันของเดือนก่อนและให้นับวันหยุดทำการรวมเข้าคำนวณด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำรงเงินสดสำรองและสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินฝากและเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๒๑/๖ สิงหาคม ๒๕๕๑