กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๔๕

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

พ.ศ. ๒๕๔๕

-----------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แก่ผู้

ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเดือนร้อนอันเนื่องมาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัด

แพร่ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดหนอง

บัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่าง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่

ผู้ประกอบกิจการโรงงานแต่ละรายได้แจ้งไว้ต่อทางราชการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานประสบอุทกภัย ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                         สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรม

เนียมรายปีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงาน

ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงเดือนสิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจะให้การช่วยเหลือและสร้างขวัญ

กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงเดือนสิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๔๕/๙๒ก/๑/๑๘ กันยายน ๒๕๔๕]

                                                                                                ฐาปนี/แก้ไข

                                                                                                ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                                A+B(C)