กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๗[๑]

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๗[๑]

                  

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                    ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเดือนร้อนอันเนื่องมาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานแต่ละรายได้แจ้งไว้ต่อทางราชการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานประสบอุทกภัย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พินิจ  จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจะให้การช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ศิริยา/พิมพ์

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เชิงชาย/ปาจรีย์/ผู้จัดทำ

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๒๑/๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗