กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 6) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

กดกะซวงกเสตราธิการ

ออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธสักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๖)

ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

-------------

                        อาศัย อำนาดตามความไนมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔ รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการออกกดไว้ดังต่อไปนี้

                                                การขอแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

                        ข้อ ๑.  ผู้ไดประสงค์จำทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปร

รูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ไนครอบครองให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ตามแบบ (คำขอ

๔) ท้ายกดนี้

                        ถ้าหากเปนการทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้ง

โรงค้าไม้แปรรูป ไห้สแดงแผนที่บริเวนและแผนผังรายละเอียดที่จะตั้งโรงงานหรือโรงค้าไม้

ประกอบคำขอด้วย

                        ข้อ ๒.  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควนก็ไห้ออกไบอนุญาตแก่ผู้ยื่น

คำขอ แต่ถ้าเปนการอนุญาตไห้ทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรือการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้องได้

รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ก่อน

                        ไบอนุญาต ไห้ไช้แบบท้ายกดนี้ คือ

                        ก. แบบ (อนุญาต ๑๐) สำหรับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การแปรรูปไม้เพื่อการ

ค้า การตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

                        ข. แบบ (อนุญาต ๑๑) สำหรับการแปรรูปไม้มิใช้เพื่อการค้า การมีไม้แปรรูปไว้

ในครอบครองมิไช่เพื่อการค้า

                        ข้อ ๓.  ผู้ไดได้รับอนุญาตไห้ทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้าหรือได้รับอนุญาตไห้ตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้ ถ้ามีไม้แปรรูปหยู่ไนบริเวนเดียวกันกับที่ทำการแปรรูปหรือโรงงานนั้น ก็ไห้ทำ

การค้าไม้นั้นได้โดยไม่ต้องมีไบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปอีก

 

                                           ข้อกำหนดไนการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

                        ข้อ ๔.  ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อประโยชน์อื่นไดโดยมีปริมาตรเนื้อไม้

ก่อนแปรรูปคราวหนึ่งเกิน ๓๐.๐๐ ลูกบาสเมตร ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ผู้รับ

อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ต้องทำบัญชีไม้แปรรูปประจำ

สถานที่ทำการแปรรูปไม้ โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปไว้เปนหลักถานบัญชีไม้แปรรูป

ไห้มีรายการตามแบบที่กะซวงกเสตราธิการได้กำหนดไว้

                        ข้อ ๕.  ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปร

รูบไม้ ต้องมีบัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูปประจำสถานที่หรือโรงงานแปรรูปไม้ โดยสแดงจำนวนไม้ที่ได้

แปรรูปหรือจำหน่ายไปแล้วและจำนวนไม้ที่ยังมิได้แปรรูปไห้มีรายการตามแบบที่กะซวงกเสตราธิ

การได้กำหนดไว้

                        ข้อ ๖.  ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป

ไม้ หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป เมื่อจำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่ซึ่งไม้ไปจากสถานที่ทำการ

แปรรูปไม้ โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ต้องทำหลักถานเปนหนังสือกำกับไม้นั้นทุก

คราว โดยมีรายการสแดงชื่อผู้รับโอนและผู้นำเคลื่อนที่ วันเดือนปีที่จำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่ ชนิด

ขนาด หรือลักสนะตัวไม้ จำนวนหรือปริมาตรไม้ เพื่อมอบไห้แก่ผู้รับโอนหรือผู้นำเคลื่อนที่ซึ่งไม่

นั้นทุกคราวไป และไห้ผู้รับอนุญาตนั้นมีสำเนาหรือคู่ฉีกหนังสืออันเปนหลักถานดังกล่าวนี้ไว้

ประจำสถานที่ทำการแปรรูปไม้ โรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปนั้นด้วย

 

                                                            กดไห้ไว้ นะ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                                                    ส. กมลนาวิน

                                                                        รัถมนตรีวาการกะซวงกเสตราธิการ

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๔๘๖/๓/๑๔๕/๑๒ มกราคม ๒๔๘๖]

 

                                                                                                             พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ก.ค ๒๕๔๔