กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 4) ว่าด้วยการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

กฎกระทรวงเกษตราธิการ

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๔)

ว่าด้วยการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

--------------

                        อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๓๙ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔ รัลมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการออกกดไว้ ดังต่อไปนี้

                                                ข้อกำหนดไนการนำเคลื่อนที่

                        ข้อ ๑  ผู้นำเคลื่อนที่ซึ่งไม้หรือของป่าดังต่อไปนี้ต้องมีไบเบิกทางกำกับ คือ

                                    (๑) ไม้หวงห้าม

                                    (๒) ไม้ซึ่งต้องเสียค่าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

                                           ๒๔๘๔

                                    (๓) ของป่าหวงห้าม

                        ข้อ ๒  ความไนข้อ ๑ ไม่ไช้บังคับไนกรณีต่อไปนี้

                                    (๑) ไม่ไหลลอย ซึ่งผู้รับอนุญาตเก็บไม่ไหลลอยเก็บได้และนำเคลื่อนที่

ไปเพื่อเก็บรักสา หรือนำส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

                                    (๒) ไม่แปรรูป ซึ่งมีหลักถานการจำหน่าย หรือนำเคลื่อนที่เปนหนังสือ

ของผู้ค้าไม้แปรรูปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔ กำกับหรือไม่แปรรูป

ของเจ้าของเดียวกันซึ่งมีปริมาตรเนื้อไม่รวม ไม่เกิน ๐.๒๐ ลูกบาสเมตร

                                    (๓) ของป่าหวงห้ามของเจ้าของเดียวกัน ซึ่งมีปริมาตรรวมไม่เกิน ๐.๐๕

ลูกบาสเมตร

                                    (๔) ไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ซึ่งทำออกตามสัมปทานและผู้รับสัมปทานหรือ

ตัวแทนนำเคลื่อนที่

                        ข้อ ๓  ผู้ไดประสงค์ขอรับใบเบิกทาง ไห้ยื่นคำขอตามแบบ (คำขอ ๓) ท้ายกดนี้

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสแดงไบเส็ดค่าภาคหลวงไม้หรือขอป่าในกรนีทได้เสียค่าภาคหลวงแล้ว

และไห้ยื่นบันทึกหรือบัญชีรายการสแดงชนิด จำนวน ขนาด หรือปริมาตรและรอยตราเครื่อง

หมายที่ไม้หรือของป่านั้นด้วย

                        ไนกรนีที่ไม้หรือของป่าใด้มีไบเบิกทางกำกับหยู่แล้ว แต่ขาดอายุ ซึ่งจะต้องขอไป

เบิกทางไหม่ ให้สแดงไบเบิกทางเดิมแทนไบเส็ดค่าภาคหลางไม้หรือของป่านั้นได้

                        ข้อ ๔.  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเปนไม้หรือของป่าซึ่งได้

มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔ ก็ไห้ออกไบเบิกทางโดยไช้แบบ

(อนุญาต ๘) ท้ายกดนี้ และไนการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดอายุไบเบิกทางได้ไม่เกิน ๓ เดือน

นับแต่วันออกไบเบิกทางเปนต้นไป

                        ถ้าหากเปนไม้หรือของป่าซึ่งต้องเสียค่าภาคหลวง แต่ยังมิได้ชำระค่าภาคหลวง

ต้องไห้ชำระค่าภาคหลวงเส็ดแล้วจึงออกไบเบิกทางได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตไห้ผัดชำระค่าภาค

หลวงตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔

                        ข้อ ๕.  การออกไบเบิกทาง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสลักหลังไบเส็ดค่าภาคหลวง

ไม้หรือของป่านั้น เปนข้อความว่าได้ออกไบเบิกทางเลขที่ ลงวันเดือนปีได คงเหลือจำนวนไม้หรือ

หรือของป่าหยู่เท่าได แล้วลงชื่อกำกับไว้ด้วย

เมื่อออกไบเบิกทางไห้ครบจำนวนไม้หรือของป่าตามไบเส็ดค่าภาคหลวงฉบับได

แล้ว ไห้ขีดค่าข้างด้างหน้าไบเส็ดค่าภาคหลวงฉบับนั้น พร้อมทั้งลงชื่อผู้ขีดค่าและวันเดือนปีที่ขีด

ค่ากำกับไว้ด้วย

                        ข้อ ๖  การขอรับไบเบิกทางไหม่ในกรนีไบเบิกทางเดิมสิ้นอายุ ไห้นำความไนข้อ

๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และไห้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บไบเบิกทางเดิมเมื่อออกไบเบิก

ทางฉบับไหม่ไห้

                                                                ค่าทะเนียม

                        ข้อ ๗.  อัตราค่าทำเนียมตามความไนกดนี้ ไห้กำหนดดังต่อไปนี้

                        ค่าไบเบิกทาง สำหรับ

                                    ก. ไม้สักมีปริมาตรเนื้อไม้เกิน ๑ง๒๐

                                        ลูกบาสเมตรขึ้นไป                               ฉบับละ ๑.๐๐ บาท

                                    ข. ไม้สักมีปริมาตรเนื้อไม้ตั้งแต่ ๑.๒๐

                                        ลูกบาสเมตรลงมา                               ฉบับละ ๐.๑๐ บาท

                                    ค. ไม้อื่นนอกจากไม้สัก                ฉบับละ ๐.๑๐ บาท

                                    กดไห้ไว้ นะ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                                        ส. กมลนาวิน

                                                            รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการ

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ประกาสไนราชกิจจานุเบกสา เล่ม ๕๘

หน้า ๑๔๑๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔

[รก.๒๔๘๖/๓/๑๓๑/๑๒ มกราคม ๒๔๘๖]

                                                                                                             พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ก.ค ๒๕๔๔