กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการขออนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

กฎกระทรวง

ฉะบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ว่าด้วยการขออนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง

การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรม

สัตว์น้ำ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง

พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

การขออนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง

                  

                   ข้อ ๑.  ผู้ใดประกอบอาชีพอยู่แล้วในวันใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ดี หรือมีความประสงค์จะประกอบอาชีพก็ดี ถ้าเป็นอาชีพที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้ผู้นั้นยื่นคำขออนุญาตและจดทะเบียน (คำขอ ๖) ท้ายกฎกระทรวงนี้

๑. สำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมการประมง

๒. สำหรับจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่

                 ข้อ ๒.  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตามข้อ ๑ แล้ว ก็ให้พิจารณาคำขอนั้น ถ้าสมควรอนุญาตก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและดำเนินการจดทะเบียนออกใบอนุญาตตามแบบพิมพ์ (อนุญาต ๖) ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓.  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อ ๒ ทุกฉบับ ให้อธิบดีกรมการประมง นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ทำการแทน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐

จรูญ  สืบแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขออนุญาตและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (คำขอ ๖)

๒. ใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (อนุญาต ๖)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐