กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้

          ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง ขวา จากหัวงานโครงการชลประทานน้ำพอง (หนองหวาย) กิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ถึงปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กิโลเมตรที่ ๔๗.๔๙๐ ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จำเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙

อนุวรรตน์  วัฒนพงศ์ศิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้  ฉะนั้น สมควรกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

วิมล/ปรับปรุง

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๙๓/หน้า ๒๓๓/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙