กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕[๑]

                  

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑  ให้พื้นที่บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต  และบริเวณน่านน้ำโดยรอบเกาะดังกล่าววัดจากแนวน้ำลงต่ำสุดออกไปในทะเลเป็นระยะสามกิโลเมตรที่มิได้อยู่ในแนวเขตตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒  ห้ามมิให้ใช้ที่ดินในพื้นที่ตามข้อ ๑ เพื่อการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๓  ห้ามมิให้มีการกระทำหรือกิจกรรมในพื้นที่ตามข้อ ๑ ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดตักหรือดูดทรายเพื่อการค้า

(๒) การทอดสมอเรือในแนวปะการัง

(๓) การเก็บหรือทำลายปะการัง  รวมทั้งการจับปลาสวยงามเพื่อการค้า

(๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในเชิงพาณิชย์เฉพาะการประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเล

(๕) การประมงที่ใช้เครื่องมือที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวัยอ่อน

(๖) การถมทะเล  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

(๗) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล เว้นแต่ในกรณีที่ได้ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว

(๘) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง

การกระทำหรือดำเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่งที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

                 ข้อ ๔  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินโครงการหรือกิจการในพื้นที่ตามข้อ ๑ ดังต่อไปนี้ เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดในมาตรา ๔๖

(๑) ท่าเทียบเรือ

(๒) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ข้อ ๕  ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการ ใดๆ ในพื้นที่ตามข้อ ๑ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ไพจิตร  เอื้อทวีกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณเกาะภูเก็ต และเกาะอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบริเวณน่านน้ำโดยรอบเกาะดังกล่าวมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป และมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย สมควรกำหนดให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติไว้มิให้เปลี่ยนแปลงไปและโดยที่มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้การกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องออกเป็นกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

นันทพล/ปรับปรุง

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๑/หน้า ๖/๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕