กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

กฎกระทรวง

ฉะบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ว่าด้วยบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง

พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๗) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ก. บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

                  

 

                      ข้อ ๑.  บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ คือที่เลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งอยู่ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ก็ดี หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ดี โดยผู้ขุดหรือสร้างหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันให้เพิ่มจำนวนหรือเพิ่มน้ำหนักยิ่งขึ้น

 

ข. การขุดเรือสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

                  

 

                     ข้อ ๒.  ผู้ใดประสงค์จะขุดหรือสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องยื่นคำขออนุญาตตามแบบพิมพ์ (คำขอ ๔) ต่อท้ายกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยบ่อล่อสัตว์น้ำ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่

                    ข้อ ๓.  เมื่อได้รับคำขออนุญาตตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ เมื่อเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบพิมพ์ (อนุญาต ๔ ต่อท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยบ่อล่อสัตว์น้ำ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐)

 

ข้อ ๔.  ใบอนุญาตตามข้อ ๓ ทุกฉบับ ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบอนุญาต

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐

จรูญ  สืบแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

 

 

 

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐