กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยใบอนุญาตรายบุคคลออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

กฎกระทรวง

ฉะบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ว่าด้วยใบอนุญาตรายบุคคล

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง

พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑  ผู้ใดประสงค์จะทำการประมงโดยใช้เครื่องมือนอกพิกัดในที่อนุญาตรายบุคคล หรือทำการหาหอยแมลงภู่และหอยกะพงหรือเทียนหอยและหอยมุกด์ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ (คำขอ ๑) ต่อท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการขออาชญาบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่

                   ข้อ ๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอตามข้อ ๑ แล้ว ให้พิจารณาถ้าเห็นสมควรอนุญาตก็ให้เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและดำเนินการออกใบอนุญาตให้ตามแบบพิมพ์ (อนุญาต ๕) ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓  ใบอนุญาตทุกฉบับที่ออกให้ตามข้อ ๒ ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอหรือผู้ทำการแทนแล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐

จรูญ  สืบแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

[เอกสารแนบท้าย]

๑. ประทานบัตร

๒. ใบอนุญาตรายตัวบุคคลผู้ทำการประมง (อนุญาต ๕)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๖ สิงหาคม ๒๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐