กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐[๑]

                  

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

(ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย

ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น                    ฉบับละ       ๑๐๐ บาท

(ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า

หนึ่งร้อยมิลลิเมตร                              ฉบับละ       ๑๐๐ บาท

(ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า

สองร้อยมิลลิเมตร                              ฉบับละ       ๕๐๐ บาท

(ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป                        ฉบับละ    ๑,๐๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย

ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น                    ฉบับละ       ๑๐๐ บาท

(ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า

หนึ่งร้อยมิลลิเมตร                              ฉบับละ       ๑๐๐ บาท

(ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า

สองร้อยมิลลิเมตร                              ฉบับละ       ๕๐๐ บาท

(ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่

สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป                        ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำบาดาลที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เอกฤทธิ์/ผู้ตรวจ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๖๒ ก/หน้า ๑๓/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖