กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๓๕  และมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ และมาตรา  ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓) ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนตราประทับไม้ของเอกชน ให้ยื่น

คำขอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่จะใช้ตรานั้นตามแบบ

ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ  ๓  เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนตราประทับไม้ของเอกชน ให้

อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง

                        ใบอนุญาตให้ใช้ตราประทับไม้ของเอกชนให้ใช้แบบพิมพ์ตามแบบ

ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ใบอนุญาตให้ใช้ตราประทับไม้ของเอกชนให้ใช้ได้ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่

วันออกใบอนุญาตและให้ถือวันสุดท้ายของปีปฏิทินเป็นวันสิ้นอายุ

                        ข้อ ๔  เจ้าของตราประทับไม้ของเอกชนต้องใช้ตรานั้นตามที่ได้รับ

อนุญาตและจดทะเบียนไว้

                        ข้อ ๕  การใช้ตราประทับไม้ของเอกชน ห้ามมิให้ใช้ประทับไม้ที่ตนไม่

มีสิทธิประทับ

                        การใช้ตราประทับไม้ของเอกชนแสดงกรรมสิทธิ์นั้น ถ้าเป็นไม้ซึ่งต้อง

รับอนุญาต และเสียค่าภาคหลวง ต้องได้ชำระค่าภาคหลวงไม้นั้นเสร็จแล้ว จึงจะใช้

ประทับได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตทำไม้

รายนั้นให้ประทับก่อนได้

                        ข้อ ๖  ห้ามมิให้ใช้ตราประทับไม้ของเอกชนประทับซ้อนรอย เพื่อ

เปลี่ยนแปลงลบล้างรอยตราเดิมด้วยประการใด ๆ

                        ข้อ ๗  ตราประทับไม้ของเอกชนเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ

                        (๑) ผู้รับอนุญาตให้ใช้ตราได้แสดงความจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ขอเลิกใช้

                        (๒) ตรานั้น

                        ( ๓) ตรานั้นบุบสลายในสาระสำคัญ

                        (๔) วัตถุประสงค์ในการใช้ตรานั้นสิ้นสุดลง

                        (๕) สิ้นอายุใบอนุญาตกำกับตรานั้น

                        ข้อ ๘  อัตราค่าธรรมเนียมให้กำหนดดั่งต่อไปนี้

                        (๑) คำขอจดทะเบียนตราประทับไม้

                        ของเอกชน ฉบับละ                                                     ๐.๒๕ บาท

                        (๒) ค่าจดทะเบียนตราประทับไม้

                        ของเอกชน ดวงละ                                                    ๒๐.๐๐ บาท

                        ข้อ ๙  การอนุญาตให้ใช้ตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้อนุญาตไว้แล้ว

ก่อนวันใช้กฎกระทรวงนี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

จอมพล ผ.ชุณหะวัณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

+----------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง

เกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่  ๓)

ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน  ยังไม่เป็นการเหมาะสมแก่กาลสมัยและสถานการณ์

ในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงกฎกระทรวง ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน

เสียใหม่ให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่  ๓) ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน

นั้นเสีย แล้วออกกฎกระทรวงว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชนขึ้นใหม่ เพื่อใช้แทนกฎกระทรวง

ฉบับเดิม

 

[รก.๒๔๙๘/ ๓๒/๘๘พ/ ๓๐ เมษายน ๒๔๙๘]