กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและอัตราค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

และอัตราค่าธรรมเนียม

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธ

ศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๘) ว่าด้วยใบคู่มือคนงาน อัตราค่าธรรม

เนียม และการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวง

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะได้รับอนุญาตให้ผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวง

ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงรายนั้น ภายใน

กำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงที่จะต้อง

ชำระไปให้ทราบ

                        คำขอให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

                        (๑) ระบุจำนวนเงินที่จะขอผัดผ่อนและวิธีการที่จะชำระ

                        (๒) ผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ที่จะให้ไว้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

                        (๓) จะจัดการแก่ไม้ที่ค้างชำระค่าภาคหลวง นั้นต่อไปอย่างไรหรือไม่

                        ข้อ ๓  เมื่อได้รับคำขอผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวง ให้พนักงานเจ้า

หน้าที่ผู้มีหน้าที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงเป็นผู้พิจารณาสั่ง และถ้าเห็นสมควรอนุญาตให้

ผัดผ่อนโดยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์อันเกี่ยวกับคุณสมบัติ  หลักทรัพย์  หรือหลัก

ประกันของผู้ขอผัดผ่อนและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว ก็ให้สั่งอนุญาตให้

ผัดผ่อนได้โดยให้ผู้ขอผัดผ่อนทำหลักฐานเป็นหนังสือให้ไว้

                        ข้อ ๔  ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาตตามพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๕  อัตราค่าธรรมเนียมให้กำหนดดังต่อไปนี้

                        (๑) แบบพิมพ์คำขอเพื่อการใด ๆ           ฉบับละ ๐.๒๕ บาท

                        (๒) ใบแทนใบอนุญาตต่าง ๆ                 ฉบับละ ๑.๐๐ บาท

                        (๓) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาดต่าง ๆ                   ฉบับละ ๕.๐๐ บาท

                        (๔) ใบแทนสัมปทาน                                        ฉบับละ  ๕๐.๐๐ บาท

                        (๕) การโอนใบอนุญาตให้เก็บครึ่งหนึ่งของอัตรา

                        ค่าธรรมเนียมการอนุญาตนั้น ๆ

                        (๖) การอุทธรณ์

                        ก. เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตสัมปทานผูกขาด    ครั้งละ  ๒๕.๐๐ บาท

                        ข. เรื่องการขอตั้ง หรือต่ออายุใบอนุญาตตั้ง

                        โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักร                 ครั้งละ  ๑๐.๐๐ บาท

                        ค. เรื่องการขอตั้ง หรือต่ออายุใบอนุญาตตั้ง

                        โรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้แรงคน                      ครั้งละ    ๕.๐๐ บาท

                        ง. เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป        ครั้งละ    ๓.๐๐ บาท

                        จ. เรื่องอื่น ๆ                                                           ครั้งละ    ๑.๐๐ บาท

                        (๗) ใบคู่มือคนงาน หรือผู้รับจ้าง หรือใบแทน ฉบับละ   ๐.๒๐ บาท

                        (๘) ค่าขอตรวจเอกสารต่าง ๆ                         ฉบับละ   ๑.๐๐ บาท

                        (๙) ค่าคัดและรับรองสำเนา

                        ก. ถ้าเป็นแบบพิมพ์คิดร้อยคำแรก                       ๑.๐๐ บาท

                            ร้อยคำหลัง                                                            ๐.๗๕ บาท

                        ข. ถ้าไม่ใช่แบบพิมพ์ร้อยคำแรก                         ๒.๐๐ บาท

                            ร้อยคำหลัง                                                             ๑.๕๐ บาท

                             ถ้าไม่ถึงร้อยคำหรือเศษของร้อยคำให้คิดเป็นหนึ่งร้อยคำ

                        (๑๐) ค่าขอตรวจแผนที่ป่า                               ครั้งละ   ๕.๐๐ บาท

                        (๑๑) ค่าคัดและสำรองสำเนาแผนที่ป่า     ฉบับละ ๕๐.๐๐ บาท

                        (๑๒) ค่าทำการล่วงเวลาคิดร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงที่คำนวณ

ได้ในครั้งนั้น ๆ แต่อย่างสูงไม่เกิน ๒๐๐.๐๐ บาท

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

                                                                          จอมพล ผ.ชุณหะวัณ

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

+------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง

เกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๘)

ว่าด้วยใบคู่มืองานอัตราค่าธรรมเนียม และการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวง ยังไม่เป็น

การเหมาะสมแก่กาลสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุง

กฎกระทรวงว่าด้วยใบคู่มือคนงาน อัตราค่าธรรมเนียมและการผัดผ่อนชำระค่าภาค

หลวงเสียใหม่ ให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระ

ราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการออก

ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๘) ว่าด้วยใบคู่

มือคนงาน อัตราค่าธรรมเนียมและการผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวงนั้นเสียแล้วออกกฎ

กระทรวงว่าด้วย การผัดผ่อนชำระค่าภาคหลวงใบคู่มือคนงาน หรือ ผู้รับจ้าง และ

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ เพื่อใช้แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม

 

[รก๒๔๙๘/๓๒/๑๐๘พ/๓๐ เมษายน ๒๔๙๘]