กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๗

----------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ในกรณีออกโฉนดที่ดิน ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แจ้งขอ

ดำเนินการออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาแห่งท้องที่

ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้

                        (๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

การขอออกโฉนดที่ดิน

                        (๒) แผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่พร้อมกับรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแต่

ละแปลง

                        ข้อ ๒ ในการรังวัดทำแผนที่ก่อนออกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้แทน ร่วม

นำทำการรังวัดปักหลักหมายเขตที่ดิน และลงชื่อในฐานะผู้นำทำการสำรวจตามประมวลกฎ

หมายที่ดิน

                        ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มีชื่อตามหลักฐาน

ที่หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดแจ้งตามข้อ ๑ โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินโดย

อนุโลมแต่ไม่ต้องประกาศแจกโฉนดที่ดิน

                        ผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินตามข้อ ๑ (๒) ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งคณะกรรมการจัด

รูปที่ดินจังหวัดประสงค์ให้มีชื่อในโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินใน

ชื่อของผู้นั้น ถ้าเป็นผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในการจัดรูปที่ดินที่ได้รับการคัดเลือก ให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นไปก่อน จนกว่าผู้มีสิทธิได้รับที่ดินดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และได้ชำระหนี้สินครบถ้วนแล้ว จึงให้

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดำเนินการให้ผู้มีสิทธิมีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

                        เมื่อออกโฉนดที่ดินแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมอบโฉนดที่ดินทั้งหมดให้แก่

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้รับไปดำเนินการต่อไป

                        ข้อ ๔ ในกรณีออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัดแจ้งขอดำเนินการต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ซึ่ง

ที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยปฏิบัติตามวิธีการทำนองเดียวกับการออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวงนี้โดย

อนุโลม

                                                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

                                                                               ทวิช  กลิ่นประทุม

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                              บุญเท่ง  ทองสวัสดิ์

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราช

บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัญญัติว่า การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใน

เขตโครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

[รก.๒๕๑๙/๑๗/๑๑พ/๒๙ มกราคม ๒๕๑๙]

                                                                                                จารุวรรณ/แก้ไข

                                                                                                ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                                A+B (C)