กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

--------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๔๙๔ กับมาตรา ๔๖ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

                        (๑) ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยตราประทับไม้ของเอกชน

                        (๒) ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่

                        (๓) ข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บและรักษาไม

้ไหลลอย

                        (๔) ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม

้แปรรูป

                        (๕) ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการผัดผ่อนชำระค่าภาค

หลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างและอัตรา

ค่าธรรมเนียม

                        (๖) ข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าหวงห้าม

ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

(๑) แบบพิมพ์คำขอ                                                        ฉบับละ  ๒๕ สตางค์

(๒) การอนุญาตเจาะต้นตะเคียนตาแมวทำชัน

                               เจาะต้นสนเอายาง สับ หรือกรีดต้นเยลูตองเอายาง ต้นละ  ๒ บาท

                        (๓) การอนุญาตเจาะเผาต้นยางทำน้ำมันยาง          ต้นละ           ๕๐ สตางค์

(๔) การอนุญาตเจาะ สับ หรือกรีดไม้ชนิดอื่น ๆ

                               เอาน้ำมันชัน หรือยาง                                               ต้นละ         ๑๐ บาท

                        (๕) ใบอนุญาตทำไม้เพื่อการค้า                             ฉบับละ       ๒๐ บาท

                        (๖).ใบอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม                    ฉบับละ       ๑๐ บาท

                        (๗) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือใบอนุญาต

                               มีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม               ฉบับละ       ๒๐ บาท

                        (๘) ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอย                              ฉบับละ       ๑๐ บาท

                        (๙)ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

                              เครื่องจักรคิดตามจำนวนแรงม้า                                 แรงม้าละ      ๕๐ บาท

                        (๑๐) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

                                 แรงคนคิดตามจำนวนคนงาน                                  คนละ            ๑๐ บาท

                        (๑๑) ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า

                                 คิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป      ลูกบาศก์เมตรละ     ๑๐ บาท

                        (๑๒) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง

                                 เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้

                                 หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม                  ฉบับละ   ๒,๐๐๐ บาท

                        (๑๓) ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวน

                                  เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง   ฉบับละ        ๒๐ บาท

                        (๑๔) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป                       ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท

                        (๑๕) ใบอนุญาตอื่น ๆ                                         ฉบับละ            ๕ บาท

                        (๑๖) ใบแทนใบอนุญาต เว้นแต่ใบอนุญาตใดมี

                                 ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า ๑๐ บาท ให้คิดเท่า

                                 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น                        ฉบับละ        ๑๐   บาท

                        (๑๗) ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้สัก                          ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

                        (๑๘) ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้หวงห้ามธรรมดา

                                  นอกจากไม้สัก                                                      ฉบับละ   ๗,๕๐๐ บาท

                        (๑๙) ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของป่าหวงห้าม       ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท

                        (๒๐) ใบแทนใบอนุญาตผูกขาด                            ฉบับละ          ๒๕ บาท

                        (๒๑) สัมปทานทำไม้สัก                                        ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท

                        (๒๒) สัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดา

                                  นอกจากไม้สัก                                                      ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

                        (๒๓) สัมปทานเก็บหาของป่าหวงห้าม                     ฉบับละ   ๓,๐๐๐ บาท

                        (๒๔) ใบแทนสัมปทาน                                        ฉบับละ        ๕๐๐ บาท

                        (๒๕) การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานคิดครึ่ง

                                  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น ๆ

                        (๒๖) ใบเบิกทาง

                        (ก) ไม้สัก                                                                       ฉบับละ     ๕๐ บาท

                        (ข) ไม้ชนิดอื่น ๆ                                                 ฉบับละ     ๒๐ บาท

                        (ค) ของป่า                                                                     ฉบับละ        ๕ บาท

                        (๒๗) การอุทธรณ์

                                  (ก) เรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาต

                                        การผูกขาด หรือสัมปทาน                     ครั้งละ    ๑๐๐ บาท

                                  (ข) เรื่องการขอตั้งหรือต่ออายุใบ

                                        อนุญาตโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  ครั้งละ   ๑๐๐ บาท

                                  (ค) เรื่องการของตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาต

                                        โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน                     ครั้งละ      ๕๐ บาท

                                  (ง) เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป         ครั้งละ      ๕๐ บาท

                                   (จ) เรื่องอื่น ๆ                                                            ครั้งละ      ๑๐ บาท

                        (๒๘) ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างหรือใบแทน              ฉบับละ        ๑ บาท

                        (๒๙) ค่าจดทะเบียนตราประทับไม้เอกชน                     ดวงละ   ๒๐๐ บาท

                        (๓๐) ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสาร                                        ฉบับละ       ๕ บาท

                        (๓๑) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพเอกสาร

                                  และรับรองสำเนา                                             หน้าละ     ๑๐ บาท

                        (๓๒) ค่าธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่า                            ครั้งละ    ๑๐๐ บาท

                        (๓๓) ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพแผนที่ป่า

                                  และรับรองสำเนา                                            ฉบับละ   ๕๐๐ บาท

                        (๓๔) ค่าธรรมเนียมทำการล่วงเวลาคิดร้อยละ

                                  สิบของเงินค่าภาคหลวงที่คำนวณได้ในครั้ง

                                  นั้น ๆ แต่อย่างสูงไม่เกิน                                                   ๔๐๐ บาท

                        (๓๕) ค่าธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอย                            ท่อนละ    ๒๐ บาท

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

                                                                               ทวิช กลิ่นประทุม

                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

+------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียม

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำหนดไว้เป็นเวลานานแล้วในปัจจุบัน

ค่าของเงินตราได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๑๘/๑๗๒/๑๒พ/๒๘  สิงหาคม ๒๕๑๘]