กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

------------

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔

(พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้

หวงห้าม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๕  ในการทำไม้โดยวิธีตัด ผู้รับอนุญาตต้องตัดโค่นต้นไม้มิให้เหลือตอสูง

เกินครึ่งของขนาดวัดรอบลำต้นตรงที่ตัด แต่ต้องสูงไม่เกินหนึ่งเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ไม้ที่กลวง

โพรง หรือกำหนดไว้ในใบอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๖  ผู้รับอนุญาตต้องทำไม้โดยมิให้เป็นอันตรายแก่ไม้หวงห้ามต้นอื่น เว้นแต่

มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และมิให้เป็นการกีดขวางทางจราจรทั้งในทางบกและทางน้ำ"

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๘  การทำไม้ตามใบอนุญาต ซึ่งกำหนดให้ทำเฉพาะต้น หรือท่อนที่มีรอย

ตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ ผู้รับอนุญาตจะชักลากไม้ไม่ได้จนกว่าพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตชักลาก หรือได้อนุญาตเป็นหนังสือให้ชักลาก ในกรณีเป็นไม้ที่

ไม่อาจประทับตราอนุญาตชักลาก"

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                          ประภัตร  โพธสุธน

                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔

(พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้

หวงห้ามกำหนดหลักเกณฑ์การทำไม้โดยวิธีตัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันการทำไม้สามารถกระทำโดยวิธี

ขุดล้อมไปปลูกทั้งต้นได้ด้วย สมควรปรับปรุงวิธีการทำไม้ให้สามารถกระทำได้หลายวิธี จึงจำเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

[รก.๒๕๔๓/๙๓ก/๑/๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓]