กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

---------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง และมาตรา 49

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้

                        "บริเวณที่ 1" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3060 (สายภูเขาทอง - เกาะเมือง) เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3060 (สายภูเขาทอง - เกาะเมือง) และเส้นขนานระยะ 50 เมตร

กับคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแม่น้ำ

ลพบุรีฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดคลองเมือง ฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก และด้านตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา

ฝั่งเหนือ เขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 309 (สายวังน้อย - สิงห์บุรี) ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่ 2

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองหันตรา (บ้านม้า) ฝั่งใต้ และคลองกุฎีดาว

ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับคลองหันตรา (บ้านม้า) ฝั่งตะวันตก

ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับคลองกะมัง (ไผ่ลิง) ฝั่งเหนือ คลองมเหยงคณ์ ฝั่งตะวันออก

และคลองบ้านบาตร ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับคลองกุฎีดาว

ฝั่งตะวันตก และเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองเมือง ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดถนนชีกุน ฟาก

ตะวันตก ด้านใต้จดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดถนนอู่ทอง ฟากใต้ ด้านตะวันออกจกเส้นตั้งฉากกับ

ถนนอู่ทองฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามคลองมะขามเรียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตาม

แนวถนนอู่ทองเป็นระยะ 500 เมตร ด้านใต้จดแม่น้ำป่าสัก ฝั่งเหนือ และแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

และด้านตะวันตกจดคลองมะขามเรียง ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแนวเขตทหาร ด้านตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยา

ฝั่งตะวันตก และคลองตะเคียน ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา ) - บางปะอิน) ฟากเหนือ และด้านตะวันตกจดทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟาก

ตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดแม่น้ำ

เจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ

ตำบลคลองสระบัว ตำบลหันตรา ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลไผ่ลิง ตำบลสำเภาล่ม

ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลธนู อำเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำเจ้าพระยา

ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ และด้านตะวันตกจดคลองตะเคียน ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลคลองสวนพลู

กับตำบลไผ่ลิง ด้านตะวันออกจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลคลองสวนพลูกับตำบลไผ่ลิง

ด้านใต้จดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบล

หันตรา ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลไผ่ลิง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบล

ปากกราน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และด้านตะวันตกจดถนนสายศูนย์ราชการ ฟากตะวันออก และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3059 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มด้านซ้าย) -

วัดพนัญเชิง) ฟากตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแม่น้ำป่าสัก ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดคลองสวนพลู

ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดคลองสวนพลู ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองสวนพลู ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3477 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 (บางปะอิน) - บรรจบทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3059 (วัดพนัญเชิง) ฟากตะวันตก ด้านใต้จดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลสวนพริก ตำบล

ลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบลหันตรา ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบล

ไผ่ลิง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนคร

ศรีอยุธยา และตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และด้านตะวันตกจด

แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

                        "บริเวณที่ 2" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 50 เมตร กับคลองสาธารณะ

ไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งตะวันตก ด้านตะวันออกจดแม่น้ำลพบุรี ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดแม่น้ำลพบุรี ฝั่งเหนือ

และคลองหัวรอ ฝั่งเหนือและด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแม่น้ำลพบุรี ฝั่งตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับคลองหัวรอ ฝั่งใต้

ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับคลองเมือง ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ

200 เมตร กับคลองสระบัว ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองกุฎีดาว ฝั่งตะวันออก ด้านตะวันออกจดคลอง

หันตรา (บ้านม้า) ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดคลองกะมัง (ไผ่ลิง) ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดคลอง

มเหยงคณ์ ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับคลองกะมัง (ไผ่ลิง) ฝั่งเหนือ และเส้นขนาน

ระยะ 200 เมตร กับคลองหันตรา (บ้านม้า) ฝั่งตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับคลองกุฎีดาว

ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดคลองบ้านบาตร ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดเขตทางรถไฟสายเหนือ ฟาก

ตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดถนนป่ามะพร้าว ฟากใต้ ด้านตะวันออกจดถนนคลอง

มะขามเรียง ฟากตะวันตก ด้านใต้จดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดถนนชีกุน

ฟากตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองกะมัง (ไผ่ลิง) ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดเส้นขนาน

ระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

309 (วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มด้านซ้าย) - วัดพนัญเชิง) ด้านใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3061

(สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059 - บ้านเกาะ) ฟากเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059

(สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มด้านซ้าย) - วัดพนัญเชิง) ฟาก

ตะวันตก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลไผ่ลิงกับตำบลคลองสวนพลู และด้านตะวันตก

จดคลองดุสิต ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บ้านสาลี) ฟากเหนือ ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 500

เมตร กับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บ้านสาลี)

ฟากใต้ ด้านใต้จดแนวเขตทหาร และด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางบาล)

ฟากตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแนวเขตทหาร ด้านตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากตะวันตก

ด้านใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) -

บางปะอิน) ฟากเหนือ และด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟาก

ตะวันออก เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแนวเขตทหาร และเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน)

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองปากข้าวสาร ฝั่งใต้ และเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างตำบลคลองสวนพลูกับตำบลไผ่ลิง ด้านตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059

(สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มด้านซ้าย) - วัดพนัญเชิง)

ฟากตะวันตกและถนนสายศูนย์ราชการ ฟากตะวันตก ด้านใต้จดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราช

กฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลสวนพริก

ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบลหันตรา ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม

ตำบลไผ่ลิง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนคร

ศรีอยุธยา และตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และด้านตะวันตกจด

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3477 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308 (บางปะอิน) - บรรจบ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059 (วัดพนัญเชิง) ฟากตะวันออก คลองสวนพลู ฝั่งใต้และฝั่งตะวันออก

และแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งใต้

ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดแนวเขต

ควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่

บางแห่งในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบลหันตรา ตำบล

ภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลไผ่ลิง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน ตำบล

เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน)

ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และด้านตะวันตกจดคลองตะเคียน ฝั่งตะวันออก

                        "บริเวณที่ 3" หมายความว่า

                        พื้นที่เกาะลอย และเกาะในบริเวณที่แม่น้ำลพบุรีบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองเมือง ฝั่งใต้ และแม่น้ำลพบุรี ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก

จดแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดแม่น้ำป่าสัก ฝั่งเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนอู่ทอง ฟากใต้ ที่จุด

ซึ่งอยู่ห่างจากคลองมะขามเรียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนอู่ทอง เป็นระยะ 500 เมตร

และถนนอู่ทองฟากเหนือ และด้านตะวันตกจดถนนคลองมะขามเรียง ฟากตะวันออก ถนนป่ามะพร้าว

ฟากเหนือ และถนนชีกุน ฟากตะวันตก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งใต้

ด้านตะวันออกจดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ

200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บ้านสาลี) และเส้นขนาน

ระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

3263 (อยุธยา) - บางบาล) และด้านตะวันตกจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412

(สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางบาล) ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางบาล) บรรจบกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา - บ้านสาลี) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

3263 (อยุธยา) - บางบาล) เป็นระยะ 1,750 เมตร

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับแนวเขตทหารด้าน

ตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) -

บางปะอิน) ฟากตะวันออก เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากใต้ และคลองตะเคียน

ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดเส้นขนานระยะ 400 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469

(สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) และด้านตะวันตกจดเส้นขนาน

ระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

3263 (อยุธยา) - บางปะอิน)

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 (สายแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากใต้ ด้านตะวันออกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

3469 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (อยุธยา) - บางปะอิน) ฟากตะวันตก ด้านใต้

จดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบล

หันตรา ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลไผ่ลิง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบล

ปากกราน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 และด้านตะวันตกจดคลองตะเคียน ฝั่งตะวันออก

                        "บริเวณที่ 4" หมายความว่า

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดแนวเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี

ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบลหันตรา ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลไผ่ลิง ตำบล

สำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบล

ธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2532 ด้านตะวันออกจดเขตทางรถไฟสายเหนือฟาก

ตะวันตก ด้านใต้จดคลองบ้านบาตร ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันออกและ

แม่น้ำลพบุรี ฝั่งตะวันออก

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองกะมัง (ไผ่ลิง) ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดคลองโพธิ์

ฝั่งตะวันตก ด้านใต้จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3061 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059 -

บ้านเกาะ) ฟากเหนือ และด้านตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3059 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มด้านซ้าย) -

วัดพนัญเชิง) และเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานดังกล่าวไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบ

กับคลองกะมัง (ไผ่ลิง) ฝั่งใต้

                        พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือจดคลองบ้านบาตร ฝั่งใต้ ด้านตะวันออกจดคลองดุสิต

ฝั่งตะวันตกด้านใต้จดคลองปากข้าวสาร ฝั่งเหนือ และด้านตะวันตกจดแม่น้ำป่าสัก ฝั่งตะวันออก

                        ข้อ 2  ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ

ตำบลคลองสระบัว ตำบลหัวรอ ตำบลหันตรา ตำบลหอรัตนไชย ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลไผ่ลิง ตำบล

ประตูชัย ตำบลกะมัง ตำบลบ้านป้อม ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน และ

ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณแนวเขตตาม

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

                        (ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่

                        (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแถวหรือตึกแถวทีมีความสูงไม่เกิน

8 เมตร

                        (2) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

                        (3) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการ

ขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

                        (4) ศาสนสถานที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

                        (5) หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร

                        (6) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง และประตู

                        (ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร

                        (2) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร

                        (ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร

                        (2) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 18 เมตร

                        (ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

                        (1) อาคารทุกชนิดหรือทุกประเภทภายในระยะ 6 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี

หรือแม่น้ำป่าสัก

                        (2) อาคารในระยะเกิน 6 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีหรือแม่น้ำป่าสักที่มี

ความสูงเกินผลรวมของระยะความสูง 15 เมตร กับระยะถอยร่นส่วนที่เกินแนวระยะ 6 เมตร

จากริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีหรือแม่น้ำป่าสัก หรือที่มีความสูงเกิน 30 เมตร

                        (3) อาคารริมถนนโรจนะทั้งสองฟากที่มีความสูงเกิน 15 เมตร

                        (4) อาคารในระยะถอยร่นจากริมถนนโรจนะทั้งสองฟากที่มีความสูงเกินผลรวม

ของระยะความสูง 15 เมตร กับระยะถอยร่นจากริมถนนโรจนะทั้งสองฟาก หรือที่มีความสูงเกิน

30 เมตร

                        (5) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 33 เมตร

                        การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังหรือยอดฝาด้าน

ที่สูงที่สุดของชั้นที่อยู่สูงที่สุด แต่ไม่นับรวมส่วนของผนังหรือฝาที่เป็นส่วนโครงสร้างของหลังคา

                        ข้อ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะ

ของหลังคาหลังคาคลุมบันได หรือโครงสร้างส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร เป็นรูปทรงอื่นใดที่มิใช่รูปทรงจั่ว

รูปทรงปั้นหยา หรือรูปทรงไทย

                        ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่หอถังน้ำ

                        ข้อ 4  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2

และข้อ 3

                        ข้อ 5  อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 2 และ

ข้อ 3

                        ข้อ 6  อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วย

กิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้ง

ให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                                            พินิจ จารุสมบัติ

                                                รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในท้องที่บางส่วนในตำบลสวนพริก ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสระบัว ตำบลหัวรอ

ตำบลหันตรา ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลหอรัตนไชย ตำบลบ้านป้อม ตำบลประตูชัย ตำบลไผ่ลิง ตำบล

กะมัง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองสวนพลู ตำบลปากกราน และตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนคร

ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16

มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา แต่มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่

ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้าน

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรม และการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.2542/58ก/1 - 05:07:2542]