กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. ๒๕๓๕

-------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคสาม มาตรา ๒๙ วรรคสาม

และมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

แห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                        (๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา

                        (ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

                        (ข) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

                        (ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                        (ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                        (จ) ไม่เคยต้องโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

                        (ฉ) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เพื่อดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

                        (ช) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

                        (๒) ในกรณีนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ ต้องมีคุณสมบัติ

ตาม (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ด้วย

                        ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ สป.๒๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้

                        (๑) ในกรณีบุคคลธรรมดา

                        (ก) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ

ออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

                        (ข) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

                        (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

หรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

                        (ง) โครงการและแผนการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

                        (จ) แผนที่ แบบแปลนและแผนผังที่ตั้งสังเขปของสวนสัตว์สาธารณะ

                        (ฉ) บัญชีรายการชนิดและจำนวนของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าที่มีไว้ใน

ครอบครอง โดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ทางวิชาการ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาด้วย (ถ้ามี)

                        (ช) ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กำหนดให้ผู้ที่จะดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้แนบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย

                        (๒) ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ

                        (ก) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                        (ข) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                        (ค) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                        (๓) ในกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

                        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน

                        (ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                        (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ

ออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                        (ง) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

                        (๔) ในกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

                        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน

                        (ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

                        (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ

ออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำกัด

หรือบริษัทมหาชนจำกัด

                        (ง) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนามผูกพันบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

                        (จ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจำกัด

หรือบริษัทมหาชนจำกัดฉบับตีพิมพ์

                        (๕) ในกรณีสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

                        (ก) ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

                        (ข) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

                        (ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

                        (ง) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนามผูกพันสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

                        (จ) สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ สมาคม หรือมูลนิธิ

                        (๖) ในกรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

หนังสือรับรองสถานภาพของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การของรัฐ

                        ข้อ ๓ ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องมีเอกสารหลักฐาน

ตามข้อ ๒ (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ด้วย

                        ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เป็นผู้ทำการแทน

ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายคำขอด้วย

                        ข้อ ๔  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

ตามข้อ ๒ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

                        (๑) ในกรณีที่สัตว์ป่าเป็นสัตว์น้ำ ให้ยื่น ณ กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

กรมประมง

                        (๒) ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าอื่นนอกจาก (๑) ให้ยื่น ณ กองการอนุญาต กรมป่าไม้

                        ข้อ ๕  การจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ในกรณีที่สัตว์ป่าเป็น

สัตว์น้ำ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะ และในกรณีที่เป็นสัตว์ป่าอื่นนอกจากสัตว์น้ำ ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอำนาจดังกล่าว

                        ข้อ ๖  ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะให้ใช้แบบ

สป. ๒๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๗  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะผู้ใดประสงค์

จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ

สป.๒๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

                        การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาต หรือ

จะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้

                        ข้อ ๘  ผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอรับโอน

ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.๒๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตจดแจ้งการโอนไว้ในใบอนุญาต

โดยให้ผู้โอนและผู้รับโอนใบอนุญาตลงลายมือชื่อไว้ในใบอนุญาตด้วย

                        ข้อ ๙  ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องมี

คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ และต้องมีความพร้อม

เกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จะดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

                        ข้อ ๑๐  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะผู้ใด

ประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอรับใบแทน

ใบอนุญาตตามแบบ สป.๒๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานี

ตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือใบอนุญาตที่ชำรุดนั้น

                        การออกใบแทนใบอนุญาต ให้อธิบดีออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม

แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

                        ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้อง

แล้วให้เสนอต่ออธิบดีภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอเพื่อพิจารณา

                        ให้อธิบดีแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการ

สวนสัตว์สาธารณะ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในห้าสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีได้รับคำขอ

                        ข้อ ๑๒  เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะแล้ว

ก่อนเปิดดำเนินกิจการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกินหกสิบวัน ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งรายการ

เกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้

ในครอบครอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและจดแจง

ไว้ในทะเบียนตามแบบ สป. ๒๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๑๓  เมื่อปรากฏว่าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว

ที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

มีการเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดจำนวนลงเมื่อใด ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและ

จำนวนของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่เพิ่มจำนวนขึ้นหรือ

ลดจำนวนลงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์ป่า

ดังกล่าวตามแบบ สป.๒๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ในกรณีที่สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่ามีการเพิ่มจำนวนขึ้นตามวรรคหนึ่ง ผู้แจ้ง

ต้องแสดงหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวนขึ้นด้วย

                        ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                        (๑) จัดให้มีนักวิชาการด้านสัตว์ป่าและผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง

ประจำที่สวนสัตว์สาธารณะ และหากดำเนินกิจการโดยมีสัตว์ป่าเป็นสัตว์น้ำด้วย ให้มีนักวิชาการ

ด้านสัตว์น้ำประจำเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งคน

                        (๒) จำนวนและขนาดของสัตว์ป่าต้องมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับขนาด

ของสิ่งปลูกสร้าง กรง คอก บ่อ หรือสิ่งอื่นที่เป็นอยู่ของสัตว์ป่า

                        (๓) จัดสภาพสถานที่อยู่ของสัตว์ป่าให้มีความเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิต

อยู่ได้โดยปกติสุขตามชนิดของสัตว์ป่านั้น

                        (๔) ในกรณีที่มีการจัดให้มีการแสดงของสัตว์ป่า ต้องไม่เป็นการ

ทรมานหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า

                        (๕) จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                        (๖) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เข้าชมและที่อาศัย

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสวนสัตว์สาธารณะ

                        (๗) ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่ระบุใน

ใบอนุญาต โดยต้องอำนวยความสะดวกและตอบคำถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

                        ข้อ ๑๕  สวนสัตว์สาธารณะต้องมีสถานที่และบริเวณที่ตั้งที่เหมาะสม และไม่ก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

                        ข้อ ๑๖  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องแสดง

ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้จัดตั้งและ

ดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

                        ข้อ ๑๗  ให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะจัดทำ

เครื่องหมายหรือหลักฐานประจำตัวสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

                        ข้อ ๑๘  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังของสถานที่อยู่ของสัตว์ป่าหรือบริเวณที่ตั้ง

ของสวนสัตว์สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า หรือความปลอดภัยของ

ประชาชนที่เข้าชมและที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

                                                                            ชูชีพ  หาญสวัสดิ์

                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ วรรคสาม และ

มาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้

การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะต้องแจ้ง

รายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้

ในครอบครอบก่อนจะเปิดดำเนินการ รวมทั้งจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างดำเนินการด้วย

โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๔๐/๔๕ก./๓๑/๔ กันยายน ๒๕๔๐]