กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518

------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

     บทบัญญัติมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518 มิให้ใช้บังคับแก่ที่ดินดังต่อไปนี้

     (1) ที่ดินที่เป็นเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยเขต

ปลอดภัยในราชการทหาร

     (2) ที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดเขตที่ดินที่จะ

ทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ หรือ

ที่ดินที่อยู่ในเขตของผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ผังเมือง

     (3) ที่ดินในบริเวณที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือบริเวณชุมชนตามที่คณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

     (4) ที่ดินที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมที่ได้ดำเนินกิจการอยู่ก่อนการกำหนด

เขตปฏิรูปที่ดิน  ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามขนาดและประเภทของกิจการอุตสาหกรรม

ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด

                        ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

                              พลตรี ป. อดิเรกสาร

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                            หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-------------------------------------------------------

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเห็นว่าในเขตปฏิรูปที่ดินมีที่ดินบางประเภท

ไม่อาจนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ สมควรระบุประเภทของ

ที่ดินให้ได้รับการยกเว้นตามนัยของมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้