กฏหมายลูกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

รายการกฎหมายลูก


พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2557
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered…
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
  หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถทำให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกอบกับจำเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป และเนื่องจากปัจจุบันได้มีความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก ดังนั้น เพื่อปรับปรุงให้มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ณ วันที่ 12/05/2546)
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวนมากที่ไม่ได้นำสัตว์ป่าคุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ หรือไม่ได้แจ้งรายการเกี่ยวกับชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรกำหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้งการครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรับโทษ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกา
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำจืด ป่ามะมุ ป่าปากจั่น และป่าลำเลียง ฯลฯ ในท้องที่ ตำบลน้ำจืด ตำบลมะมุ ตำบลปากจั่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง [คาบเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร] ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2539
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองพระยา ในท้องที่ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสงตำบลคอลน้อย ตำบลไทรทอง กิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลปลายพระยา ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเมี่ยงและภูทอง ในท้องที่ตำบลห้วยมุ่น ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค ตำบลบ้านดง ตำบลชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 • พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาอ่างฤาไน ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรา กิ่งอำเภอท่าตะเดียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลตาหลังใน ตำบลวังใหม่ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองยัน ในท้องที่ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง ตำบลตะกุกเหนือ ตำบลตะกุกใต้ ตำบลน้ำหัก ตำบลท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า พ.ศ.2535
 • พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้ง ในท้องที่ตำบลระบำ ตำบลลานสัก และตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2535
 • พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่ายอดโดม ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2535
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเมี่ยงและภูทองให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในท้องที่ตำบลห้วยมุ่น ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค ตำบลบ้านดง ตำบลชาติตระการ ตำบล ป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัด
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูหลวงในท้องที่ ตำบลปลาป่า ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอี่ปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงและตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ กิ่งอำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำบางนรา ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลไพรวัน ตำบลบางขุนทอง ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ ตำบลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี และตำบลปูโยะ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2534
 • พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าคลองนาคา ในท้องที่ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และตำบลไล่โว่ ตำบลปรังเผล ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2534
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยศาลา ในท้องที่ตำบลกันทรอม ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ และตำบลโคกตาล ตำบลห้วยตามอญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2533
 • พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าภูเมียงและภูทอง ในท้องที่ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2532
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่กลาง และป่าอุ้มผาง ในท้องที่ตำบลโมโกร ตำบลหนองหลวง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2532
 • พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าภูเมี่ยงและป่าภูทอง พ.ศ.2532
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองรับร่อฝั่งขวาฯ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร พ.ศ. 2531 ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงษ์เจริญ และตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควร อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านพี้ กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควร อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านพี้ กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัด บางส่วนในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2530
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำปายบางส่วน ในท้องที่ตำบลปางมะผ้า ตำบลห้วยผา ตำบลสบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2529
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่น้ำยวมฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลแม่กี๊ อำเภอขุนยวม และตำบลแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2529
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโตนงาช้าง บางส่วน ในท้องที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2529
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2529
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินป่าชับลังกา ในท้องที่ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าคลองแสงบางส่วน ในท้องที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2529
 • พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้งในท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลทองหลาง กิ่งอำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2529
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัดบางส่วน ในท้องที่จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2528
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2528
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาสนามเพรียง ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลบานดอกไม้ตก ตำบลนาบ่อคำ ตำบลทรงธรรมและตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2528
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ป่าเขาบรรทัด บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2528
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2527
 • พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2526
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมืองบางส่วน ในท้องที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2526
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าอมก๋อยและป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลยางเบียง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และบริเวณที่ดินป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลแม่ตื่น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด
 • พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าคลองแสง บางส่วนในท้องที่ตำบลตะกุดเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง ตำบลไกรสร อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2526
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยผาช้าง ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควน อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลป่าคาหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กฎกระทรวง
ประกาศ
ระเบียบ